Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σεμινάριο Λογιστικής Advanced επίπεδο 100AA(ΝΕΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – ADVANCE-

Ε.Λ.Π –ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ) ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (Ε3-Ν) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΓΕΜΗ

 

Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα

Απευθύνεται : Σε Λογιστές , Βοηθούς Λογιστών , Προϊστάμενους Λογιστηρίου, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ , ΙΕΚ , Κολεγίων

Σκοπός : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Έμπειρου Λογιστή

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12 παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

(ΔΩΡΕΑΝ  Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου από το ΚΕΛΕ)

Σας Προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το ΔΩΡΕΑΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ που σας παρέχουμε!

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων :

α) Στη Φορολογική Βάση (Ν. 4172/13)

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1) Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

2) Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Αγορών
 • Επιστροφών και Εκτώσεων Πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ Λογαριασμών Ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ Λογαριασμών Παθητικού
 • Συμφωνία όλων των Λογαριασμών Τραπεζών (Καταθετικών – Χορηγητικών)
 • Συμφωνία Λογαριασμών Πελατών
 • Συμφωνία Λογαριασμών Προμηθευτών

3) Υπολογισμός και Λογισμός Αποσβέσεων

 • Αποσβέσεις βάσει Ν.4172/13 – ΠΟΛ1073/15 – ΠΟΛ 1103/15
 • Διαχείριση φορολογικού μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων

4)  Υπολογισμός και Λογισμός Προβλέψεων

 • Προβλέψεις βάσει Ν.4172/13 ΠΟΛ 1056/15
 • Διαχείριση προβλέψεων
 • Υπολογισμός και λογιστικές εγγραφές προβλέψεων
5) Αποτίμηση Αποθεμάτων
 • Αποτίμηση Μενόντων

- Μέθοδοι Αποτίμησης (FIFO , Μέσω σταθμικού κόστους)

- Κόστος Πωληθέντων

6)  Υπολογισμός και Λογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών

 • Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού

7)  Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (χρεογράφων , μετοχών , ομολόγων κλπ)

8) Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου

9) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων – Εγγραφές προσδιορισμού αποτελεσμάτων)

10) Υπολογισμός και Καταλογισμός Φόρου Εισοδήματος

 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων ΠΟΛ 1113/15
 • Διαχείριση προκαταβολών τρέχουσας χρήσης – παρελθούσης περιόδου
 • Διαχείριση παρακρατούμενων Φόρων
 • Σύνταξη εντύπου Ε3
 • Σύνταξη δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων)

β) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων στη Λογιστική Βάση (Ν.4308/14)

1) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

 • Αρχική αναγνώριση
 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
 • Επενδυτικά πάγια
 • Ιστορικό κόστος παγίων
 • Εύλογη αξία παγίων
 • Αποσβέσεις παγίων
 1. Σταθερή μέθοδος
 2. Φθίνουσα μέθοδος
 3. Μέθοδος μονάδων παραγωγής
 • Διαχείριση λογιστικού μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Έλεγχος απομείωσης παγίων

2) Αποθέματα

 • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
 • Έννοια καθαρής ρευστότητας της αξίας
 • Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων
 • Μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας του τελικού αποθέματος (FIFO , Μέσου σταθμικού κόστους)
 • Απομείωση αποθεμάτων

3) Χρηματοοικονομικά στοιχεία

 • Πελάτες
 1. Απομείωσεις (προβλέψεις) πελατών
 • Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
 • Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις
 • Συμμετοχές
 • Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
 • Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις

4) Καθαρή θέση

 • Κεφάλαιο
 • Συναλλαγματικές διάφορες
 • Αποθεματικά

5) Χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα

6) Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες – Βραχυπρόθεσμες)

7) Έξοδα και έσοδα  χρήσης δουλευμένα και έσοδα και έξοδα επομένων χρήσεων

8) Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου βάσει λογιστικής βάσης

9) Σύνταξη λογιστικής και φορολογικής βάσης

 • Μόνιμες και προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

10) Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων οντοτήτων βάσει Ε.Λ.Π

11) Δημοσιεύσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

12) Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ

Εναλλακτικά Σας προτείνουμε :

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)

ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ -  ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )

Διάρκεια : 4 μήνες (130 ώρες)

Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Λογιστή, Προϊστάμενου Λογιστηρίου και Βοηθό Λογιστή

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.

(Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)

Διάρκεια : 3 μήνες (100 ώρες)

Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Βοηθού Λογιστή

 

 

 

 

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter