Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

100B(ΝΕΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Β

Φοροτεχνικά - Φορολογικές Δηλώσεις- Γ' Κατηγορίας Βιβλίων, Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕ

 

 

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ

 

ΣΚΟΠΟΣ: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Οδηγεί άμεσα σε Εργασίες Φοροτεχνικού – Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Οικονομικούς Διευθυντές, στελέχη Λογιστηρίων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ως και σε Ιδιοκτήτες – Διευθυντές Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων.

ΤΟ ΚΕΛΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Δηλώστε συμμετοχή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013

4 Γενικές διατάξεις που αφορούν τη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

4 Κατηγορίες –πηγές – προέλευσης φόρου εισοδήματος

4 Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

4 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – φορολογική αναμόρφωση

4 Αποσβέσεις παγίων

4 Επισφαλείς απαιτήσεις –νέες προϋποθέσεις και κανόνες

4 Παροχές σε είδος. Ποιές παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία

4 Φορολογία αμειβόμενων με “μπλοκάκι”

4 Φορολογία εισοδήματος νομικών οντοτήτων

4 Φορολογία αμοιβών μελών ΔΣ ΑΕ ,εταίρων διαχειριστών λοιπών εταιρειών (ΕΠΕ,ΙΚΕ κλπ)

4 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος

4 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

4 Αφορολόγητα αποθεματικά ,λογιστικός χειρισμός ,απεικόνιση σε οικονομικές καταστάσεις .

4 Ενδοομιλικές συναλλαγές. Χειρισμός ενδοομιλικών μερισμάτων ,προϋποθέσεις μη φορολόγησης

4 Κατάσταση Φορολογικής αναμόρφωσης

4 Χειρισμός ζημιών

4 Φορολογία πλοίων

4 Φορολόγηση υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, μετοχών, μερίδων σε προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), κρατικά ή εταιρικά ομόλογα και χρηματοοικονομικά προϊόντα Ν 4172/2013 άρθρο 42 (ισχύς από 1.1.2014 βάσει της παρ. 7, του άρθρου 72, του ίδιου νόμου) Εγγ. Δ12A 1049253 ΕΞ 17.3.2014 Πολ. 1032/2015

4 Φορολογική αντιμετώπιση αφορολόγητων αποθεματικών Ν 4172/2013 άρθρο 72, παρ. 12 Πολ. 1007/2014 Πολ. 1143/2014 Πολ. 1264/2014

Παρακρατούμενοι Φόροι - Υπόχρεοι σε Παρακράτηση

4 Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που διανέμουν αλλοδαπές εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας Ν 4172/2013 άρθρο 36 (ισχύει για μερίσματα που καταβάλλονται από 1.1.2014) Πολ. 1042/2014

4 Αποζημίωση Ν 2112/1920 λόγω απόλυσης μισθωτών ή για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται λόγω διακοπής της σχέσης που συνδέει τον φορέα Υποβολή δήλωσης και απόδοση εφάπαξ του παρακρατηθέντος φόρου, επί των αποζημιώσεων Ν 3863/2010 Ν 4172/2013 άρθρο 15 παρ. 3 Πολ. 1049/2014

4 Παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων προμερισμάτων που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρείες και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία κ.λπ.) Ν 4172/2013 άρθρο 36 (ισχύει για μερίσματα που καταβάλλονται από 1.1.2014) Πολ. 1039/2015 Πολ. 1042/2014

4 Εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 3% Ν 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ΄ και παρ. 7 Πολ. 1027/2014

4 Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς και Κοινωφελή Ιδρύματα Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου Ν 4172/2013, άρθρο 64, παρ. 2 Πολ. 1028/2014

4 Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες και για συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας Ν 4172/2013, άρθρο 64, παρ. 1, περ. δ΄ Πολ. 1120/2014

4 Εισοδήματα από τόκους κάθε είδους Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% Ν 4172/2013 άρθρο 37 και 64

4 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα φυσικών προσώπων που αποκτούν αμοιβές διοίκησης (management fees) με συντελεστή 20% Ν 4172/2013, άρθρο 64, παρ. 1 περ. δ΄ Πολ. 1120/2014

4 Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τη χρήση ή τη μεταβίβαση δικαιωμάτων (royalties) με συντελεστή 20% Ν 4172/2013, άρθρο 38 και 64 Ν 4254/2014, υποπαρ. Δ.1 παρ. 14 Πολ. 1042/2014

4 Παρακράτηση φόρου στις πληρωμές από ασφαλιστικές εταιρείες προς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα Ν 4172/2013, άρθρα 62 και 64 παρ. 1 περ. δ΄ Πολ. 1049/2014

4 Παρακράτηση φόρου στην μισθωτή εργασία Ν 4172/2013, άρθρα 59 & 60 Ν 4223/2013, άρθρο 24, παρ. 2

4 Παρακράτηση φόρου στην υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικό πρόσωπο Ν 4172/2013, άρθρο 61 & περ. στ΄, του άρθρου 64 Πολ. 1014/2014 Προσοχή! Η εν λόγω υποχρέωση έχει αναστέλλει σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν 4316/2014, για τα έτη 2015 και 2016.

4 Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει τη φορολογική κατοικία του στο εξωτερικό και διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα2 Ν 4172/2013, άρθρο 64, παρ. 1, περ. δ΄ και παρ. 3, Πολ. 1120/2014

Ελληνικά  Λογιστικά Πρότυπα N.4308/2014

4 Διάκριση των οντοτήτων ,ανάλογα με τα αριθμητικά τους  μεγέθη

4 Υποχρεώσεις της κάθε κατηγορίας

4 Ποιές οντότητες τηρούν απλογραφικά βιβλία – Ποιες τηρούν διπλογραφικά βιβλία

4 Λογιστικά αρχεία

4 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

4 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

4 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

4 Τιμολόγιο πώλησης

4 Περιεχόμενο τιμολογίου

4 Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο

4 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

4 .Στοιχεία Λιανικής πώλησης

4 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

4 Κανόνες επιμέτρησης(αποσβέσεις, μέθοδοι, απομείωση αξίας, λειτουργική μίσθωση)

4 Προσάρτημα (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)Ι

α. Αρχές κατάρτισης του προσαρτήματος επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

β. Επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις

γ. Αμοιβές νομίμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων

δ. Αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων

ε. Ανάλυση κύκλου εργασιών

4 Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων - Μεταβατικές διατάξεις.

4 Εγγραφές Λογιστικής - Προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο - Εγγραφές κλεισίματος .

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας  4174/2013

4 Πεδίο Εφαρμογής

4 Κοινοποίηση πράξεων –προθεσμίες

4 Φορολογικός Εκπρόσωπος

4 Φορολογικό Μητρώο

4 Πρόσβαση σε βιβλία και στοιχεία

4 Φορολογικός έλεγχος – είσοδος σε εγκατάσταση

4 Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

4 Αποτελέσματα Φορολογικού ελέγχου

4 Προσδιορισμός Φόρου (πράξεις προσδιορισμού )

4 Παραγραφή

4 Αναγκαστική Εκτέλεση

4 Αλληλέγγυα Ευθύνη

4 Τόκοι και Πρόστιμα

4 Ευθύνη Λογιστή - Φοροτεχνικού

4 Ενδικοφανή προσφυγή

Φορολογικός Έλεγχος – Φορολογικό Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών

Τέλη Χαρτοσήμου

4 Δάνεια

4 Αμοιβές μελλών ΔΣ

4 Παρεπόμενα σύμφωνα

4 Καταθέσεις αναλήψεις μετόχων

Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Βιωσιμότητα της Επιχείρησης

4 Κατηγορίες Οντοτήτων σύμφωνα με Ν.4308/2014

4 Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων με βιβλία  Απλογραφικής Μεθόδου (Β  κατηγορίας)

4 Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων με βιβλία  Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ’ κατηγορίας)

4 Αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων

4 Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων Σ.Ο.Ε.Λ.

4 Ισολογισμός

4 Λογαριασμοί Ενεργητικού

4 Λογαριασμοί Παθητικού

4 Λογαριασμοί Τάξεως

4 Λογαριασμοί Leasing

4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

4 Έσοδα και Κέρδη

4 Έξοδα και Ζημιές

4 Αποτελέσματα επιχείρησης [κέρδη – ζημιές]

4 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

4 Ανάλυση βάσει αριθμοδεικτών

4 Εννοιολογική σημασία των αριθμοδεικτών

4 Διάκριση αριθμοδεικτών

4 Σχέση αριθμοδεικτών με κλάδους της οικονομίας

4 Χρηματοοικονομική ροή επιχείρησης (cash flow)

4 Νεκρό σημείο

4 Περιθώριο ασφάλειας επιχείρησης

4 Δελτία οικονομικών πληροφοριών

4 Διαχρονική ανάλυση

4 Συγκριτική ανάλυση

4 Προσδιορισμός Κεφαλαίου Κίνησης βάσει παραγωγικού κυκλώματος της επιχείρησης

4 Προσάρτημα ισολογισμού

4 Παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ΣΟΕΛ

4 Αναμόρφωση αποτελεσμάτων βάσει παρατηρήσεων ΣΟΕΛ

4 Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία επιχείρησης

4 Case studies


ΤΟ ΚΕΛΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤO ΠΡΩΤO ΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Δείτε όλες τις ενάρξεις

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter