Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Πρακτική Κλεισίματος Ισολογισμού ΑΕ - ΕΠΕ. Συμπλήρωση Φορολογικής Δήλωσης Φ01-010 Φορολογική Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων Ν 3842/10

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ

ΣΚΟΠΟΣ: Η ολοκληρωμένη πρακτική που ακολουθείται στο κλείσιμο Ισολογισμού και πώς διαμορφώνονται οι φορολογικές δηλώσεις της ΑΕ και ΕΠΕ και η κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Προϊστάμενους Λογιστηρίου

Β)Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ - ΑΤΕΙ.

(Α) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΕ – ΕΠΕ

 1. Λογιστική Διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού

(Λ/σμοί 36 και 56 του ΕΓΛΣ)

 1. Λογιστική Διαχείριση Αποσβέσεων (Λ/σμοι 66,85)
 2. Λογιστική Διαχείριση και Αποσβέσεις Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης
 3. Λογιστική Διαχείριση Προβλέψεων (Λ/σμος 68,83)
 4. Αποτίμηση μενόντων
 5. Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης (Λογ/σμός 80 )
 6. Λογ/σμός Αποτελεσμάτων Χρήσης (Λογ/σμός 86 )
 7. Λογ/σμός Αποτελεσμάτων για Διάθεση(Λογ/σμός 88 )
 8. Διάθεση κερδών (Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ)
 9. Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Λογ/σμος 54.08)
 10. Τακτοποίηση (Π.Υ) Ενεργητικού – (Χ.Υ) Παθητικού
 11. Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων βάσει λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ

( Ισολογισμός , Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Διάθεση Αποτελεσμάτων,

Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης )

 1. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

(Β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΕ – ΕΠΕ

 1. Πρακτική Συμπλήρωσης εντύπου Φ01-010 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων) Βήμα – Βήμα με Πραγματικά Παραστατικά, Αποτελέσματα και Ισοζύγια εταιριών ΑΕ - ΕΠΕ

(α) Συμπλήρωση των κωδικών που εμφανίζονται στην στήλη Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Λ/ΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» με έμφαση στους κωδικούς που αναμορφώνουν το Λογιστικό Αποτέλεσμα ως Άρθρο 31 Ν. 2238/94 της ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Φ01-010)

ΕΞΟΔΑ

 1. Φόροι που δεν εκπίπτουν Φορολογικά
 2. Ποσά Αποσβέσεων που εκπέσθηκε πλέον των Νομίμων
 3. Πρόσθετοι Φόροι – Προσαυξήσεις Πρόστιμα ΚΒΣ
 4. Δαπάνες Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
 5. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
 6. Διαχείριση Προβλέψεων – Φορολογική αναγνώριση προβλέψεων
 7. Δαπάνες που αφορούν Αφορολόγητα έσοδα ή έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο ή έσοδα από μερίσματα και συμμετοχές

ΕΣΟΔΑ

Μερίσματα ή Κέρδη από συμμετοχές

 1. Έσοδα Φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
 2. Έσοδα αφορολόγητα
 3. Κέρδη από Πώληση Μετόχων εισαγμένων στο ΧΑΑ ή αλλοδαπά Χρηματιστήρια.
 4. Αναμόρφωση Αφορολόγητων Εσόδων ή Εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο σε περίπτωση Διάθεσης Κερδών
 5. Χειρισμός Φορολογικών Ζημιών παρελθουσών χρήσεων
 6. Χειρισμός Αφορολόγητου αποθεματικού Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04

 

(β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Φ01-010 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Λ/ΣΜΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 54.08 (Λ/σμος Εκκαθάρισης φόρων τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος)

 1. Υπολογισμός Κύριου φόρου ΑΕ – ΕΠΕ
 2. Υπολογισμός Συμπληρωματικού φόρου 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα
 3. Χειρισμός προκαταβολής φόρου προηγούμενης χρήσης (33.13.00)
 4. Χειρισμός παρακρατούμενων φόρων (33.13)
 5. Υπολογισμός Προκαταβολής φόρου τρέχουσας χρήσης (33.13.00)
 6. Χειρισμός χαρτ/μου & ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων (54.09.05)
 7. Χειρισμός ποσών Χρεωστικής Δήλωσης
 8. Χειρισμός ποσών Πιστωτικής Δήλωσης

 

(γ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ

(δ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

(Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν. 3842/10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter