Πρόγραμμα 102

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η εφαρμογή προληπτικού ελέγχου των ακολουθούμενων διαδικασιών και αποφάσεων που λαμβάνονται από την Διοίκηση και των δυνατοτήτων βελτίωσής τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της λειτουργίας της και η χρηστή διαχείριση των πόρων, να θωρακίζεται η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης στην επίτευξη των στόχων της και να αποφεύγονται οι αυθαιρεσίες, παρατυπίες και παρανομίες που ενδεχομένως εντοπιστούν.

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, σε μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων, σε ανώτερα στελέχη διευθύνσεων και γενικούς διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οικονομικούς διευθυντές ή προϊσταμένους, συμβούλους επιχειρήσεων, managers, στελέχη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων, Μονάδων Υγείας και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δίκαιου καθώς και σε φοιτητές οικονομικών σχολών.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

4 Αναφορά στο Νομικό Πλαίσιο

4 Ελεγκτική (Έννοιες-Ορισμοί Περιεχόμενο Ελεγκτικής Επιστήμης)

4 Διακρίσεις και είδη ελέγχων (Ειδικοί, Γενικοί, Προληπτικοί, Κατασταλτικοί, Τακτικοί, Έκτακτοι, Διαρκείς)

4 Αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου

4 Οργάνωση τμήματος εσωτερικού ελέγχου(κανονισμός, αρμοδιότητες, στελέχωση)

4 Διαγράμματα Ροής (Flow Charts)

4 Ανάλυση του Μοντέλου ελεγκτικού κινδύνου

4 Σχεδιασμός και μεθοδολογία ελέγχου

4 Ανάπτυξη αναλυτικών διαδικασιών ελέγχου ανά λειτουργία

4 Δειγματοληψία

4 Σύνταξη Φύλλων Εργασίας

4 Μόνιμος και τακτικός Φάκελος ελέγχου

4 Έκθεση Ελέγχου και follow up

4 Απολογισμός έτους και αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου

4 Αρχές Εταιρικής διακυβέρνησης και αναφορά στους κινδύνους

4 Πρακτική εφαρμογή

 

 

 

 

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter