Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΦΚΑ N.4387/2016-Το νέο ασφαλιστικό τοπίο.

Το νέο ασφαλιστικό τοπίο.  ΕΦΚΑ N.4387/2016.

1) Ασφαλιστέα πρόσωπα στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης

 • Τι ισχύει για εταίρους-διαχειριστές σε : ΕΠΕ, ΟΕ , ΕΕ, Κοινοπραξίες, Ανώνυμες , ΙΚΕ


· Τι προβλέπεται για τις εισφορές μετόχων ανωνύμων εταιρειών, μελών Δ.Σ.

2)Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών ανά κλάδο & απεικόνιση

Άρθρο 38 -39 του ν. 4387/2016

 • ΙΚΑ
 • ΟΑΕΕ
 • ΤΣΜΕΔΕ
 • ΤΣΑΥ
 • ΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΟΓΑ

3)Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών – Άρθρα 39

και 98 του ν. 4687/2016.

 • Βάση υπολογισμού εισφορών
 • Κατώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς
 • Ανώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς
 • Καταβολή μειωμένων εισφορών μετά τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης
 • Κατηγορίες απασχολούμενων που αντιμετωπίζονται ως Αυτοαπασχολούμενοι και Ελεύθεροι Επαγγελματίες:
 • Υπόχρεοι εισφοράς ως αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι)

4) Παράλληλη ασφάλιση

5) Απασχόληση συνταξιούχων

6)Παρενέργειες –κίνδυνοι για μια επιχείρηση από το άρθρο 39&9 ν4387/16

Ανάλυση και υποδείγματα συμβάσεων από Δικηγόρο

7)Ελεγχος  ΕΦΚΑ σε επιχείρηση-Πρόστιμα

 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

 

Newsletter