Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων - Διάγνωση Πορείας της Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης με τεχνική που επιτρέπει την διάγνωση της πορείας της επιχείρησης με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων επιχειρησιακού προγραμματισμού για την βελτίωση των αποτελεσμάτων (κερδοφορίας) της επιχείρησης.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών, Οικονομικούς Αναλυτές και Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων – Επιχειρήσεων και Τραπεζών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Κατηγορίες επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ
 • Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων με βιβλία Β' κατηγορίας
 • Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας
 • Αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων Σ.Ο.Ε.Λ.
 • Ισολογισμός
 • Λογαριασμοί Ενεργητικού
 • Λογαριασμοι Παθητικού
 • Λογαριασμοί Τάξεως
 • Λογαριασμοί Leasing
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Έσοδα οργανικά
 • Έξοδα οργανικά
 • Ανόργανα έσοδα – έξοδα
 • Αποτελέσματα επιχείρησης [κέρδη – ζημιές]
 • Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
 • Ανάλυση βάσει αριθμοδεικτών
 • Εννοιολογική σημασία των αριθμοδεικτών
 • Διάκριση αριθμοδεικτών
 • Σχέση αριθμοδεικτών με κλάδους της οικονομίας
 • Χρηματοοικονομική ροή επιχείρησης (cash flow)
 • Νεκρό σημείο
 • Περιθώριο ασφάλειας επιχείρησης
 • Δελτία οικονομικών πληροφοριών
 • Διαχρονική ανάλυση
 • Συγκριτική ανάλυση
 • Προσδιορισμός Κεφαλαίου Κίνησης βάσει παραγωγικού κυκλώματος της επιχείρησης
 • Προσάρτημα ισολογισμού
 • Παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ΣΟΕΛ
 • Αναμόρφωση αποτελεσμάτων βάσει παρατηρήσεων ΣΟΕΛ
 • Εισαγωγή στα Δ.Λ.Π. από 1.1.2005 και πόσο η εφαρμογή τους επηρεάζει βασικούς αριθμοδείκτες στην επιχείρηση
 • Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία επιχείρησης
 • Case studies

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter