Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών - Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης - Επιχορήσή τους Βάσει Αναπτυξιακών Νόμων

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάλυση των μηχανισμών Άντλησης Κεφαλαίων για Κεφάλαια Κίνησης και για Επενδύσεις από διάφορους Πιστοδοτικούς Φορείς (Τράπεζες, εταιρίες Leasing, Factoring κ.λ.π.)

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών, Στελεχών Λογιστηρίων, Οικονομικών Διευθυντών, Διευθυντών Πωλήσεων, Marketing κ.λ.π.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Πιστοδοτικοί φορείς στην Ελλάδα
 • Έλεγχος πιστοδοτικών φορέων στην Ελλάδα
 • Σκοπιμότητα άντλησης κεφαλαίων στην επιχείρηση
 • Μορφές δανειοδότησης από τράπεζες (κεφάλαια κίνησης, πάγια, κ.λ.π.)
 • Αντιμετώπιση αιτήσεων για δανειοδότηση
 • Αξιολόγηση δανειοδοτούμενης επιχείρησης
 • Εξασφάλιση δανειοδοτήσεων (ενοχικές, εμπράγματες)
 • Κόστος δανεισμού (επιτόκια, καθυστερήσεις, προμήθειες κ.λ.π.)
 • Δανειοδότηση σε συνάλλαγμα
 • Εναλλακτικές μορφές δανειοδότησης
 • Leasing
 • Factoring
 • Φορολογικά πλεονεκτήματα Leasing για την επιχείρηση.
 • Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων βάσει Αναπτυξιακού νόμου 3299/04 όπως ισχύει με τον νόμο 3522/07
 • Επιδότηση κόστους Δανεισμού και Leasing μέσω ΤΕΜΠΜΕ  (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων)
 • Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ - Π.Ε.Π
 • Επιχορηγήσεις μέσω ΕΟΜΜΕΧ.
 • Επιχορηγήσιες μέσω ΕΠΑΝ.

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter