ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣΑπευθύνεται:

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ, Οικονομικούς Διευθυντές και Στελέχη Επιχειρήσεων, σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Λογιστικών Γραφείων.

 

Σκοπός :

Πλήρη ανάλυση φορολογικού νόμου 4172/13 με σκοπό οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους να οχυρωθούν έναντι των φορολογικών ελέγχων.

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

 

Συνοπτικό πρόγραμμα :

Εφαρμογή σε Απλογραφική και Διπλογραφική μέθοδο :

Γενικές διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/13

Ø Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές δαπάνες

Ø Απαλλασσόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες

Ø Αποσβέσεις - Ακινητοποιήσεις σε ακίνητα Τρίτων

Ø Αγορές - Αποθέματα - Απογραφή

Ø Αποσβέσεις Επισφαλών Πελατών

Ø Μεταβατικοί λογ/σμοί Εσόδων-Εξόδων

Ø Φορολογικά κίνητρα Επιχειρήσεων - Δαπάνες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας

Ø Μερίσματα

Ø Ενδοομιλικές συναλλαγές

Ø Παρακρατούμενοι φόροι

Έλεγχος επιχειρήσεων με πραγματικά φύλλα ελέγχου

Ø Παγίων

Ø Ασωμάτων ακινητοποιήσεων

Ø Συμμετοχών & χρεογράφων

Ø Αποθεμάτων

Ø Απαιτήσεων

Ø Τραπεζικών λογ/σμων καταθέσεων κ.λπ.

Ø Διαχειριστικός

Ø Εισπρακτέων Επιταγών

Ø Υποχρεώσεων

Ø Λογ/σμων Εσόδων & Εξόδων

Ø Πρόστιμα

Ø Δοσοληπτικών λογαριασμών

Ø Συναλλαγές με χώρες ευνοϊκού καθεστώτος

Προστασία λογιστή έναντι φορολογικού έλεγχου

 

Εισηγητής Σεμιναρίου : Πρώην Ελεγκτής ΠΕΚ και Διευθυντής  μεγάλης εφορίας.

Δείτε όλες τις ενάρξεις

 

Ενάρξεις Σεμιναρίων

Τελευταία Νέα

Newsletter