Ενάρξεις

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΑΕ-ΕΠΕ- ΙΚΕ)

(ΕΝΤΥΠΟ 'Ν')-Ε3

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Ν.4172/13)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ (Ν.3842/10)

Φορολογικό Έτος 2016

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΟΥ

Ι) (Ν) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

(Διαχ/κή περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016)

Αναμόρφωση αποτελεσμάτων χρήσεως Ν.4172/2013 επί νέου έντυπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων  σύμφωνα με νόμο 3842/10 που υποχρεούνται να κάνουν οι λογιστές

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Πρακτική Συμπλήρωσης Νέου Εντύπου (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων) Βήμα – Βήμα με Πραγματικά Παραστατικά, Αποτελέσματα και Ισοζύγια εταιριών ΑΕ  - ΕΠΕ – ΙΚΕ

(Α) Συμπλήρωση των κωδικών που εμφανίζονται στην στήλη Ι. Φορολογική Αναμόρφωση Λ/σμου «Αποτελέσματα Χρήσης» με έμφαση στους κωδικούς που αναμορφώνουν το Λογιστικό Αποτέλεσμα ως Άρθρο 23 Ν 4172/13 (μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες)  της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

ΕΞΟΔΑ

 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 23 Ν 4172/13)
 • Διαχείριση Προβλέψεων – Φορολογική αναγνώριση προβλέψεων
 • Διαχείριση Αποσβέσεων – Φορολογική Αναγνώριση αποσβέσεων
 • Διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών – Φορολογική Αναγνώριση

ΕΣΟΔΑ

 • Μερίσματα ή Κέρδη από συμμετοχές
 • Έσοδα απαλλασσομένων Ν.Π
 • Κέρδη απαλλασσομένων Ν.Π  κλπ ως πίνακας δήλωσης
 • Χειρισμός Φορολογικών Ζημιών παρελθουσών χρήσεων
 • Χειρισμός Αφορολόγητων αποθεματικών Αναπτυξιακών Νόμων 3299/04, 3842/10, 3982/11, 3522/10

 

(Β) Συμπλήρωση Κωδικών στην Εκκαθάριση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων με χρήση του Λ/σμου Ε.Γ.Λ.Σ. 54.08 (Λ/σμος  Εκκαθάρισης φόρων τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος)

 • Υπολογισμός Κύριου φόρου ΑΕ – ΕΠΕ - ΙΚΕ
 • Χειρισμός προκαταβολής φόρου προηγούμενης χρήσης (33.13.00)
 • Χειρισμός παρακρατούμενων φόρων (33.13) - Δικαιολογητικά
 • Υπολογισμός Προκαταβολής φόρου τρέχουσας χρήσης (33.13.00)
 • Χειρισμός χαρτ/μου & ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων (54.09.05)
 • Χειρισμός τέλους επιτηδεύματος
 • Χειρισμός ποσών Χρεωστικής Δήλωσης
 • Χειρισμός ποσών Πιστωτικής Δήλωσης

 

(Γ) Συμπλήρωση Λοιπών Πινάκων Δήλωσης

(Δ) Υποχρεώσεις Λογιστού σύμφωνα με Ν.3842/10 για την Αναμόρφωση των Αποτελεσμάτων Χρήσης

- Ανάλυση Φορολογικής Αναμόρφωσης σύμφωνα με άρθρο 23 Ν.4172/13 (μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες-ΠΟΛ 1113/15)

(Ε) Φορολογική Αντιμετώπιση Διανεμόμενων κερδών ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ

II) Ε3 – Πρακτική Εφαρμογή επί νέου εντύπου

Πρακτική Εφαρμογή πίνακα Κ , Πίνακας Προσωρινών Διαφορών μεταξύ Φορολογικής – Λογιστικής βάσει ΕΛΠ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα,Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 2ος όροφος -Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο

 

Έναρξη

19 έως 21 Μαΐου 2017

Διάρκεια

3 ημέρες

Διεξαγωγή

Παρασκευή 19 Μαΐου 18:00 – 21:30

Σάββατο 20 Μαΐου  10:00 – 14:30

Κυριακή 21 Μαΐου 10:00 – 14:30

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ

Ε1 – Ε2

ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ :

 • Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Στα εισοδήματα από ακίνητα
 • Στα εισοδήματα αγροτών
 • Στα εισοδήματα από μερίσματα εταιριών – από τόκους καταθέσεων , δικαιωμάτων – υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗ :

 • Στον προσδιορισμό τεκμηρίων
 • Στην κάλυψη των τεκμηρίων
 • Στην ανάλωση κεφαλαίων παρελθουσών χρήσεων
 • Στον χειρισμό ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών
 • Στην διαχείριση προκαταβληθέντων , παρακρατούμενων φόρων.

Πρακτική Συμπλήρωσης όλων των Πινάκων του Ε1

Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή και Ανάλυση εντύπου Ε1

 • ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στοιχεία Φορολογουμένων
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Πληροφοριακά Στοιχεία
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Μείωση Φόρου λόγω Αναπηρίας
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α Εισόδημα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις – Παρακρατηθέντες Φόροι και Μειώσεις
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β Εισοδήματα Αξιωματικών και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Γ1 Εισόδημα από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Γ2 Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Δ1 Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Δ2 Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία (εκμίσθωση , υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση, ιδιοχρησιμοποίηση κλπ)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4Ε Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης  Κεφαλαίου
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Προσδιορισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης (προσδιορισμός τεκμηρίων)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία – Ποσά που μειώνουν την ετήσια Δαπάνη (μείωση τεκμηρίων)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Ποσά Δαπανών που αφαιρούνται από το Συνολικό Εισόδημα ή από το Φόρο
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Στοιχεία Εξαρτώμενων Μελών Φορολογουμένων (προστατευόμενα μέλη)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Στοιχεία από το Φάκελο του Φορολογουμένου
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Τραπεζικός Λογαριασμός – Υπογραφή Δήλωσης – Ευθύνες

Ε2 – Ανάλυση νέου εντύπου Ε2

 • Πλήρη ανάλυση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2016

 

Έναρξη

5 Μαΐου 2017

Διάρκεια

3 ημέρες

Διεξαγωγή

Παρασκευή  5/5/2017 ώρα 18:00 – 21:30

Σάββατο     6/5/2017 ώρα 10:00 – 14:30

Κυριακή     7/5/2017 ώρα 10:00 – 14:30

Έναρξη 10 Ιουνίου 2017
Διάρκεια 6 μήνες / 120 ώρες
Διεξαγωγή Σάββατο  10:00-14:00

 

Tο νέο ασφαλιστικό τοπίο.  ΕΦΚΑ N.4387/2016.

1) Ασφαλιστέα πρόσωπα στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης

 • Τι ισχύει για εταίρους-διαχειριστές σε : ΕΠΕ, ΟΕ , ΕΕ, Κοινοπραξίες, Ανώνυμες , ΙΚΕ
 • Τι προβλέπεται για τις εισφορές μετόχων ανωνύμων εταιρειών, μελών Δ.Σ

2) Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών ανά κλάδο & απεικόνιση

Άρθρο 38 -39 του ν. 4387/2016

 • ΙΚΑ
 • ΟΑΕΕ
 • ΤΣΜΕΔΕ
 • ΤΣΑΥ
 • ΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΟΓΑ

3) Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών – Άρθρα 39 και 98 του ν. 4687/2016.

 • Βάση υπολογισμού εισφορών
 • Κατώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς
 • Ανώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς
 • Καταβολή μειωμένων εισφορών μετά τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης
 • Κατηγορίες απασχολούμενων που αντιμετωπίζονται ως Αυτοαπασχολούμενοι και Ελεύθεροι Επαγγελματίες:
 • Υπόχρεοι εισφοράς ως αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι)

4) Παράλληλη ασφάλιση

5) Απασχόληση συνταξιούχων

6)Παρενέργειες –κίνδυνοι για μια επιχείρηση από το άρθρο 39&9 ν4387/16

Ανάλυση και υποδείγματα συμβάσεων από Δικηγόρο

7)Ελεγχος  ΕΦΚΑ σε επιχείρηση-Πρόστιμα

 

 

 

Δηλώστε Τώρα Συμμετοχή...

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΕ

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Πλεονεκτήματα λειτουργίας της

 • Ίδρυση και λειτουργία Ι.Κ.Ε
 • Μετατροπής επιχειρήσεων ατομικών – ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ – ΑΕ  σε ΙΚΕ
 • Συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ εταιριών με έδρα το εξωτερικό

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1

ΣΥΣΤΑΣΗ Ι.Κ.Ε. (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

 • Διαδικασίες σύστασης
 • Τρόπος συμμετοχής

- Με κεφαλαιακές εισφορές

- Εξωκεφαλαιακές εισφορές

- Εγγυητικές εισφορές


 • Ελάχιστο κεφάλαιο
 • Ευθύνη εταίρων
 • Ευθύνη διαχειριστών
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης ΙΚΕ

- Δανεισμός εταίρων και χαρτοσήμανση

- Eγγυητικές εισφορές σε πιστωτές


 • Κόστος σύστασης
 • Εγγραφές σύστασης
 • Ασφάλιση διαχειριστή – ασφάλιση εταίρων ( υποχρέωση ή όχι )

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 • Διαδικασία μετατροπής  ή διάλυσης της ατομικής & σύστασης Ι.Κ.Ε.
 • Πλεονεκτήματα της πρώτης και δεύτερης περίπτωσης
 • Πρακτική εφαρμογή, εγκύκλιοι

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  Ο.Ε. ( ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) ΣΕ Ι.Κ.Ε.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε. ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 • Πρακτικές εφαρμογές, εγγραφές μετατροπής, φορολογικό κλείσιμο χρήσης (των δυο περιόδων), φορολογικές εγκύκλιοι

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  4

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε. ( ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ) ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 • Διαφοροποίηση επί της διαδικασίας μετατροπής των προηγούμενων περιπτώσεων, πρακτικό παράδειγμα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 • Έχουν υποχρέωση ως αυτοκινητιστές να διατηρήσουν την ατομική επιχείρηση ή μπορούν να προβούν σε διακοπή της ατομικής επιχειρηματικής του δραστηριότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε. Ή Α.Ε. ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 • Είναι υποχρεωτική η μετατροπή με τους επενδυτικούς νόμους 1297/72 & 2166/93 ή μπορεί να συμβεί και με τους νόμους 2190/20 & 3190/55.
 • Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του κάθε νόμου?
 • Πρακτικές εφαρμογές και ανάλυση του κάθε νόμου.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

 • Πλεονεκτήματα των Ι.Κ.Ε έναντι των άλλων εταιρικών μορφών
 • Ανάλυση του νόμου 4072/2012 ( περί Ι.Κ.Ε. ) σε αντιδιαστολή με τον Ν. 3190 (περί Ε.Π.Ε)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

 • Μπορεί να συμβεί μετατροπή της Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε. ή όχι;
 • Σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

 • Πλεονεκτήματα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ εταιριών με έδρα το εξωτερικό.

Έναρξη

5 Μαΐου 2017

Διάρκεια

4 ημέρες

Διεξαγωγή

Παρασκευή 5/5/2017 ώρα 18:00 – 21:30

Σάββατο 6/5/2017 ώρα 10:00 – 14:30

Παρασκευή 12/5/2017 ώρα 18:00 – 21:30

Σάββατο 6/5/2017 ώρα 10:00 – 14:30

 

Τελευταία Νέα

Newsletter