Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ποιες αλλαγές φέρνει ο ν. 5000/2022 στις φορολογικές διατάξεις;

Submitted on 15/12/2022 10:31
nomos

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5000/2022 με τίτλο "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα" στον οποίο εντάσσονται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

 

- Παράταση:

 • Μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ | Παρατείνονται έως 30 Ιουνίου 2023 οι μειωμένοι και υπερμειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες όπως υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους, υπηρεσίες εστίασης, υπηρεσίες γυμναστηρίων και σχολών χορού, τουριστικά πακέτα, εισιτήρια θεάτρου, μη αλκοολούχα ποτά, κλπ. Τα εισιτήρια κινηματογράφου θα υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από την 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου 2023.
 • Προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα | Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2024 η δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα, ώστε να μην επιβαρύνεται η παράδοση ιδιοκτησιών (πώληση ακινήτων) με ΦΠΑ.
 • Έκπτωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων | Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2024 η έκπτωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 40% για τις δαπάνες που αποσκοπούν στην ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους βάσει του άρθρου 39Β του ΚΦΕ
 • Προθεσμίας υποβολής αίτησης για την Εναλλακτική φορολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 5Α του ΚΦΕ  | Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, παρατείνεται έως 15 Δεκεμβρίου 2022 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α του ΚΦΕ, που αφορά σε επενδυτές σε ακίνητα, επιχειρήσεις, κινητές αξίες, κλπ.

- Αναστολή:

 • Απαλλαγής από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης | Αναστέλλεται εκ νέου έως την 31 Δεκεμβρίου 2022 η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των προϊόντων που διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών που είναι εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα.
 • Φόρου υπεραξίας 15% | Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2024, η επιβολή του φόρου υπεραξίας 15%,του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), στις μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία ακινήτων από φυσικά πρόσωπα.
 • Προϋποθέσεων πιστοποίησης για την υπαγωγής βεβαιωμένων οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής | Διευκολύνονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υπαγάγουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής του ν. 4152/2013, με την εκ νέου αναστολή έως 27 Οκτωβρίου 2023, των προϋποθέσεων πιστοποίησης ανεξάρτητου εκτιμητή και την παροχή εγγύησης, διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας.

Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας - Νέα Οικειοθελής παροχή

Από 1 Ιανουαρίου 2022 ισχύουν τα εξής:

 • Μειώνεται σε 5% (από 10%) ο συντελεστής φορολογίας στα μερίσματα που εισπράττουν τα φυσικά πρόσωπα-τελικοί μέτοχοι (UBOs), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, από μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων, υπό ελληνική ή ξένη σημαία  (τα τελευταία, εφόσον είναι υπό διαχείριση  από εταιρεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975).Τα μερίσματα φορολογούνται μόνο εφόσον εισάγονται στην Ελλάδα.
 • Ομοίως φορολογείται με συντελεστή 5% η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών των εν λόγω εταιρειών (και των εταιρειών holding που τις κατέχουν) από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.  Έως τώρα,  η εν λόγω υπεραξία ήταν αφορολόγητη.
 • Ο ανωτέρω φόρος εξαντλεί της φορολογική υποχρέωση δικαιούχων  προσώπων.
 • To σύνολο της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που πρέπει να καταβληθεί αυξάνεται από τα 40 εκατομμύρια ευρώ στα 60 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Προσδιορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στη φορολογία κεφαλαίου
Προσδιορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στη φορολογία κεφαλαίου. Παράλληλα, καταργείται ο έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου.

Τροποποίηση διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993
Τροποποιείται η διαδικασία καταβολής από τους υπόχρεους του τέλους παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, για τις υπόχρεες επιχειρήσεις (ήτοι ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, κάθε είδους τουριστικών καταλυμάτων κ.ο.κ.).  Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται ο χρόνος υποβολής της σχετικής δήλωσης απόδοσής τους και ορίζεται η επιβαλλόμενη κύρωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής αυτών.