Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Budget ως Εργαλείο Διοίκησης και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων _Εσωτερικές Διαδικασίες Budgeting, Tεχνικές Kατάρτισης και Aναθεώρησης προϋπολογισμού ,p&l budget

Σκοπός
Να γίνει κατανοητή η διαδικασία και οι τεχνικές κατάρτισης ενός προϋπολογισμού ο οποίος, θα είναι απαραίτητος, ως εργαλείο διοίκησης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές αφορούν μεσαίες η και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα. Γίνεται διακριτός ο ρόλος του οικονομικού στελέχους (ή του λογιστή), της διοίκησης καθώς και των στελεχών των λοιπών τμημάτων μιας επιχείρησης που συμμετέχουν στην διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης ενός budget.
Απευθύνεται
Σε στελέχη οικονομικής διεύθυνσης, στελέχη εμπορικών τμημάτων ( μάρκετινγκ – πωλήσεων), καθώς και σε διευθύνοντες ή επιχειρηματίες.
Σε Λογιστές και Βοηθούς Λογιστών, στελέχη επιχειρήσεων.
Σε στελέχη Τραπεζών, ιδιοκτήτες και στελέχη λογιστικών γραφείων.

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Παρέχεται δωρεάν το βιβλίο "Budgeting Reporting Cash Flow Cash Management" του κ. Κωνσταντόπουλου Δημήτρη 

Ύλη Σεμιναρίου

Α.  Εισαγωγή
 • Έννοια προϋπολογισμού - Ορισμοί, budget, target, forecast, λοιποί ορισμοί.
 • Οφέλη από τη διαδικασία προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση.
 • Ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες από τη διαδικασία προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση.
 • Ομοιότητες και διαφορές με τον Κρατικό προϋπολογισμό.
 • Ομοιότητες και διαφορές των διαδικασιών  προϋπολογισμού και κοστολόγησης.
 • Κατηγορίες προϋπολογισμών.
 • Διοικητική Λογιστική.

 

Β. Εσωτερική διαδικασία budgeting.
 • Ο ρόλος της διοίκησης στην διαδικασία.
 • Οργανόγραμμα - Τμήματα - παραδείγματα.
 • Αριστοποίηση της διαδικασίας προϋπολογισμού.
 • Καταγραφή διαδικασιών.
 • Βασικά βήματα για την κατάρτιση ενός  budget.
 • Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης ενός  P&L.
 • Γενικές παραδοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
 • Συναντήσεις και επικοινωνία των υπευθύνων, μάρκετινγκ, πωλήσεων παραγωγής, οικονομικών και διοίκησης.
 • Κατάρτιση του προϋπολογισμού με την συμμετοχή των τμημάτων.
 • Έγκριση του αρχικού προϋπολογισμού από την διοίκηση.
 • Κλείσιμο της πρώτης περιόδου.
 • Εσωτερικός κανονισμός  αιτιολόγησης  των αποκλίσεων εσόδων – εξόδων.
 • Διαδικασία  αναθεώρησης  προϋπολογισμού.

 

Γ. Κατάρτιση προϋπολογισμού

Γ1 Εμπορική διεύθυνση

 • Βασικές παραδοχές.
 • Τεχνικές της κατάρτισης του προϋπολογισμού των εσόδων από την εμπορική διεύθυνση.
 • Αναλυτικές εφαρμογές.

Γ2  Τμήμα παραγωγής

 • Τεχνικές της κατάρτισης του προϋπολογισμού της λειτουργίας της παραγωγής.
 • Αναλυτικές εφαρμογές.

Γ3  Λοιπές λειτουργίες

 • Τεχνικές της κατάρτισης του προϋπολογισμού  δαπανών των λοιπών της λειτουργιών.
 • Αναλυτικές εφαρμογές
 • Δαπάνες αγοράς παγίων cap-ex.

Γ4 Προϋπολογισμός για το σύνολο της οντότητας

 • Κατάσταση ζημιών κερδών P&l  προς την διοίκηση.
 • Προϋπολογιστικός Ισολογισμός.
 • Προϋπολογιστικές ταμειακές ροές.
 • «Pro Forma»  χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 • Συνέχεια των εφαρμογών.
 • Βασικοί αριθμοδείκτες.
 • Αξιολόγηση των στοιχείων με βάση τις αρχικές παραδοχές.
Δ Κλείσιμο περιόδου ή χρήσης και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 • Αξιολόγηση των απολογιστικών στοιχείων.
 • Αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους.
 • Αιτιολόγηση αποκλίσεων.
 • Αναθεώρηση αρχικού budget .

 

Ε Οικονομική Ανάλυση
 • Ορισμοί.
 • Μεταβλητό - Σταθερό Κόστος (έξοδο).
 • Άμεσο - Έμμεσο Κόστος.
 • Οριακό - διαφορικό κόστος.
 • Αριθμοδείκτες και ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Πρακτική εφαρμογή.
 • Ανάλυση νεκρού σημείου.
 • Ανάλυση ευαισθησίας.

 

 

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας