Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Diploma in Management Accounting and Costing (MAC)

Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης στους τομείς της Διοικητικής Λογιστικής και της Κοστολόγησης
ΑΘΗΝΑ
Στόχος
Οι συμμετέχοντες να μπορούν :
Να εξηγήσουν το ρόλο της λογιστικής διοίκησης και κοστολόγησης σε ένα οργανισμό
Να διακρίνουν τις διάφορες ταξινομήσεις εξόδων
Να υπολογίζουν κόστη πρώτων υλών, εργατικά, πάγια έξοδα αγαθών και υπηρεσιών, διαδικασιών και λειτουργιών
Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τεχνικές προϋπολογισμών που να βοηθούν την διοίκηση να ελέγχει τις εσωτερικές της διαδικασίες και να έχει κριτική κατανόηση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών αυτών των τεχνικών
Να κατανοούν τις χρηματοοικονομικές και ποσοτικές πληροφορίες που παρέχονται στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης και πώς να βοηθούν την διοίκηση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
Να ετοιμάζουν, αναλύουν και αξιολογούν το περιεχόμενο χρηματοοικονομικών και ποσοτικών πληροφοριών
Να γνωρίζουν την φύση και το σκοπό των τεχνικών της λογιστικής διοίκησης και επίδρασής τους στη λειτουργία της Λογιστικής Διοίκησης.
Σκοπός
Σκοπός του διπλώματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:
Γνώσεις σε συστήματα κοστολόγησης προϊόντων, διαδικασίες, λειτουργίες, υπηρεσίες και ετοιμασία πληροφοριών που να βοηθούν τη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό πολιτικής
Λεπτομερή κατανόηση του ρόλου της κοστολόγησης και της διοικητικής λογιστικής στο οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον
Λεπτομερή γνώση στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και λήψη αποφάσεων
Κατανόηση της στρατηγικής της λογιστικής διοίκησης
Δομή:

7 ενότητες (Παρασκευή και Σάββατο)

Μια ενότητα προσομοίωσης της εξεταστικής διαδικασίας (Mock Exams)

Εισηγητές:

Πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές (FCCA, ΑΙΑ, ACA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Διοικητική Λογιστική, Κοστολόγηση & Προϋπολογισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εξετάσεις – Final Exams:

Εξετάσεις – Final Exams: Οι εξετάσεις διενεργούνται από τον Διεθνώς Αναγνωρισμένο Οργανισμό Association of International Accountants (A.I.A.) και πραγματοποιούνται 2 φορές ετησίως, Δεκέμβριο & Ιούνιο, στην Ελληνική γλώσσα.

Αναλυτική Θεματολογία:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

 Εισαγωγή στην Διοικητική Λογιστική και στην Κοστολόγηση

Διαφορές Γενικής (Χρηματοοικονομικής) και Διοικητικής Λογιστικής

Κατηγορίες κόστους, Βασικές αρχές και έννοιες

Κοστολόγηση και διαχείριση υλικών και αποθεμάτων 

Κοστολόγηση Εργασίας και συστήματα Αμοιβής

Κοστολόγηση Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οριακή Κοστολόγηση και Κοστολόγηση απορρόφησης

 Συστήματα και τήρηση λογιστικών Βιβλίων Κόστους

Κοστολόγηση πόρων και διαδικασιών

Ανάλυση Κόστους - Ποσότητας - Κερδοφορίας (Cost-Volume-Profit analysis)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ποσοτικές Τεχνικές Πρόβλεψης

Προϋπολογισμοί και Συστήματα Ελέγχου

Ανάλυση προετοιμασίας Προϋπολογισμών

Συστήματα Πρότυπης Κοστολόγησης, Ευέλικτοι προϋπολογισμοί και ανάλυση Αποκλίσεων

Σχετικό κόστος και λήψη αποφάσεων

Ανάλυση Περιοριστικών παραγόντων στη λήψη αποφάσεων

Μέτρηση Αποδοτικότητας και Κέντρα ευθύνης

Συστήματα εσωτερικής μεταφοράς τιμών (Transfer Pricing)

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

1η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 31/03/2023 & 01/04/2023 17:30-20:30 & 09:30-16:30

2η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 05/05/2023 & 06/05/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

3η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 16/06/2023 & 17/06/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

4η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 14/07/2023 & 15/07/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

5η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 15/09/2023 & 16/09/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

6η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 20/10/2023 & 21/10/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

7η Ενότητα: Παρασκευή & Σάββατο 17/11/2023 & 18/11/2023 17:15-21:30 & 09:30-16:30

EXAMS: DECEMBER 2023

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις: 195£ και 75£ τέλος εγγραφής στον Α.Ι.Α

Με την εγγραφή καταβάλλεται προκαταβολή 20%.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα & Εκπαιδευτικό Υλικό

Συνολικό κόστος :1290 ευρώ

Το κόστος του προγράμματος μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ.

Πληροφορίες – Εγγραφές: 2103817694 , 2103828398

Ε mail: info@kele.gr

Αθήνα | Εκπαιδευτικό Κέντρο Epsilon Net Training Λ. Συγγρού 120, Αθήνα

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας