Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων – Χρηματοδότηση Παγίων και Κεφαλαίων Κίνησης – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων με Τεχνικές Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ

Στόχος
Τα Οικονομικά Στελέχη να μπορούν να «διαβάσουν» σωστά έναν Ισολογισμό με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), εξάγοντας συμπεράσματα για την βιωσιμότητα της επιχείρησης που θα αξιοποιήσουν στη συνέχεια για την τεκμηριωμένη διατύπωση προτάσεων διαχείρισης ή και ανάληψης νέων κινδύνων από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, σε επίπεδο είτε νέων χρηματοδοτήσεων, είτε αναδιάρθρωση δανείων, είτε ένταξη της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα.
Σκοπός
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην κατανόηση των αλλαγών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εφαρμογή των νέων ΕΛΠ του Ν. 4308/14. Αποτελεσματικές τακτικές ανάλυσης των νέων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διακρίβωση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης και της ικανότητας της να είναι συνεπής στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, για ένταξη της σε επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κλπ) και λήψη δανείων από τράπεζες για πάγια και κεφάλαια κίνησης
Απευθύνεται
Σε Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων Εταιρειών, σε Σύμβουλους Επιχειρήσεων,
σε Λογιστές , σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Λογιστικών Γραφείων, σε Τραπεζικά Στελέχη – σε Στελέχη που συντάσσουν Business Plan

Εκπαιδευτείτε Δυναμικά από το Γραφείο σας ή την Άνεση του σπιτιού σας.

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα  Ζωντανής Διδασκαλίας του ΚΕΛΕ®, δεν είναι ένα πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας σε αντίθεση με άλλα προγράμματα εκμάθησης web-based. Το e-kele ® προσφέρει ζωντανή διδασκαλία με τους κορυφαίους εκπαιδευτές του ΚΕΛΕ®, οι οποίοι χρησιμοποιούν την δοκιμασμένη μέθοδο Πρακτικής ΚΕΛΕ ® και φυσικά το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούνται στις τάξεις μας.

Πώς λειτουργεί η Εικονική αίθουσα διδασκαλίας του e-kele ®;

Μετά την εγγραφή σας στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει, λαμβάνετε αίτηση για μια ζωντανή συνεδρία εκμάθησης και δοκιμής για να σας εξοικειώσει με την πλατφόρμα του e-kele ®.

Οι εκπαιδευόμενοι συνδέονται στην προσωπική σελίδα e-kele ®  με ένα ασφαλές όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε  μία προγραμματισμένη ώρα για να συμμετέχουν στην ζωντανή  συνεδρία.

Εάν χάσω μία Zωντανή Συνεδρία;

Οι συνεδρίες καταγράφονται και μπορείτε κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο Σεμινάριο να ξαναδείτε το μάθημα για επανάληψη ή τα μαθήματα που δέν καταφέρατε να παρακολουθήσετε.

Λειτουργία Επιχείρησης

 • Πηγές κεφαλαίων – χρηματοδότες επιχείρησης
 • Τοποθετήσεις κεφαλαίων – δημιουργία περιουσίας επιχείρησης
 • Παραγωγικό κύκλωμα
 • Επενδύσεις
 • Δημιουργία εσόδων επιχείρησης
Επενδυτικά Σχέδια
 • Χρηματοδότηση παγίων
 • Χρηματοδοτικό σχήμα ολοκλήρωσης της επένδυσης
 • Υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 4887/2
 • Υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων σε εγγυοδοτικά προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
 • Μορφές χρηματοδότησης για κεφάλαια κίνησης
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)

Βασικά σημεία Νόμου 4308/2014 περί εφαρμογής Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για τις ΜΜΕ:

α) Έννοια οντότητας

β) Μορφές επιχειρήσεων (προσωπικές – κεφαλαιουχικές)

γ) Νέοι ορισμοί που εισάγονται με τον Ν.4308/2014

Λογιστικά συστήματα που τηρούνται στις Μ.Μ.Ε:

α) Λογιστικά Συστήματα που τηρούνται από τις επιχειρήσεις

β) Επιλογή Λογιστικών Σχεδίων απεικονίσεις Συναλλαγών

Οικονομικές καταστάσεις οντοτήτων σύμφωνα με Ν.4308/14 περί ΕΛΠ

α) Οικονομικές Καταστάσεις οντοτήτων (επιχειρήσεων)

β) Ποιες Οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατά οντότητα

γ) Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ)

δ) Δημοσίευση Οικονομικών καταστάσεων

Ισολογισμός επιχειρήσεων σύμφωνα με ΕΛΠ

α) Ανάλυση σύνθεσης κονδυλίων παθητικού:

i. Καθαρή θέση

ii. Προβλέψεις

iii. Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες

iv. Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες

β) Ανάλυση σύνθεσης κονδυλίων ενεργητικού:

 i. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (πάγια)

ii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

iii. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποτελέσματα χρήσεως:

 

 • Ανάλυση σύνθεσης κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
 • Ανάλυση σύνθεσης κατάστασης αποτελεσμάτων κατ’ είδος
Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

Κατάσταση ταμειακών ροών

Σημειώσεις (“Notes”) – Προσάρτημα:

Ανάλυση της σπουδαιότητας των σημειώσεων που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων και περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες, ποιοτικές και ποσοτικές, για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία της επιχείρησης και τη συνολική πιστωτική της αξιολόγηση.

 

Κυριότεροι αριθμοδείκτες για διάγνωση πιστωτικού κίνδυνου:

α) Κατηγορίες αριθμοδεικτών και η σημασία χρήσης τους στις οικονομικές καταστάσεις

β)  Πραγματικοί ισολογισμοί για αξιολόγηση με έμφαση στα σημεία που εμπεριέχονται υψηλοί πιστωτικοί κίνδυνοι.

Νεκρό σημείο και περιθώριο ασφάλειας της  επιχείρησης

Παρατηρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών και επίπτωση τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης

Ανώτατα όρια άντλησης ξένων κεφαλαίων από μία επιχείρηση

Ισορροπία επιχείρησης - Βιωσιμότητα  επιχείρησης

Συνολική αξιολόγηση επιχείρησης

 

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας