Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Λογιστική – Φορολογική – Χρηματοοικονομική Διαχείριση Τραπεζικών Δάνειων - Πιστώσεων (Κεφάλαια Κίνησης ,Πάγια ,Factoring , Leasing ,Εξασφαλίσεις , Κρατικές επιχορηγήσεις επενδύσεων)

Τραπεζικών Δάνειων - Πιστώσεων
Σκοπός
Η πλήρη κατανόηση διαχείρισης τραπεζικών δανείων σε επίπεδο χρηματοοικονομικού λογιστικού και φορολογικού.
Απευθύνεται
Σε Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων Εταιρειών, σε Σύμβουλους Επιχειρήσεων,
σε Λογιστές , σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Λογιστικών Γραφείων, σε Τραπεζικά Στελέχη και φοιτητές οικονομικών σχολών.

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

​​​​​​Α. Εισαγωγή
 • Λειτουργιά επιχείρησης
 • Χρηματοοικονομική ισορροπία
 • Προσδιορισμός αναγκών χρηματοδότησης
Β. Λειτουργία παραγωγικού κυκλώματος και χρηματοδότησης τους

Β1. Διαχείριση κεφαλαίων κίνησης  

 • Κεφάλαια κίνησης
 • Προϊόντα κεφαλαίου κίνησης
 • Ταμειακός κύκλος
 • Ανάγκες σε κεφαλαία κίνησης
 • Βραχυπρόθεσμούς χαρακτήρα
 • Μονιμότερου χαρακτήρα
 • Ακριβής προσδιορισμός  κεφαλαίου κίνησης  (ποσά κεφαλαία κίνησης που χρειάζεται μια επιχείρηση με βάσει τις οικονομικές της καταστάσεις)

Β2. Factoring

Β3. Λογιστική απεικόνιση λήψεως δανείων κεφαλαίων κινήσεως,factoring,εγγραφές εξασφαλίσεων –φορολογική  ανάλυση τους     

Γ. Επενδύσεις - Πάγια και η χρηματοδότηση τους

Γ1.Αγορά πάγιου (ιδιόκτητα πάγια)

 • Αγορά παγίου
 • Αντιμετώπιση ΦΠΑ παγίων
 • Αποσβέσεις πάγιων (φορολογικές – λογιστικές)
 • Χρόνος αποπληρωμής των δανείων για πάγια
 • Προϊόντα χρηματοδοτήσεων παγιών
 • Ένταξη επενδύσεων  σε αναπτυξιακά προγράμματα (Αναπτυξιακός νόμος ,ΕΣΠΑ κλπ)
 • Χρηματοδοτικό σχήμα επενδύσεων
 • Κρατικές επιχορηγήσεις και η λειτουργία τους

Γ2. Leasing (χρηματοδοτική – λειτουργική μίσθωση)

Γ3. Λογιστική απεικόνιση λήψεως  δανείων , leasing - εγγραφές εξασφαλίσεων - φορολογική ανάλυση τους)

Δ. Εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις

Δ1. Ε/Ε

 • Ανάλυση κατηγοριών εγγυητικών επιστολών
 • Συμμετοχής
 • Καλής εκτέλεσης
 • Προκαταβολών
 • Πληρωμών
 • Αντικαταστάσεων  δεκάτων

Δ2 Ενέγγυες πιστώσεις

 • Λειτουργία ενέγγυας  πίστωσης

Δ3 Λογιστικές εγγραφές  λειτουργίας ε/ε και ενέγγυων πιστώσεων

Ε. Εξασφαλίσεις χρηματοδοτήσεων

Ε1 .Ενοχικές

Ε2. Εμπράγματες  - Εξασφαλίσεις 

 • Ενέχυρα επί κινητών πραγμάτων ή δικαιωμάτων
 • Υποθήκες ή προσημειώσεις  επί ακινήτων  

Ε3.Εξασφαλίσεις  μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής  Τράπεζας (παροχή εγγύησης Ε.Α.Τ)

Ε4.Λογιστικές εγγραφές εξασφαλίσεων χρηματοδοτήσεων  

 

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας