Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α ADVANCE – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα- Πρακτική Κλεισίματος Ισολογισμού σε Φορολογική ΚΑΙ Λογιστική Βάση-LIVE WEBINAR-

Ε.Λ.Π –ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Στόχος
Η εμβάθυνση σε προχωρημένα θέματα λογιστικής μέσω πρακτικών εφαρμογών
Σκοπός
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Έμπειρου Λογιστή
Απευθύνεται
Σε Λογιστές, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο SoftOneΛογότυπο Union

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

 

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/
ΦΕΚ 2697 5.10.12 παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Στη Φορολογική Βάση (Ν. 4172/13)

Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου
Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Αγορών
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ Λογαριασμών Ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ Λογαριασμών Παθητικού
 • Συμφωνία όλων των Λογαριασμών Τραπεζών (Καταθετικών – Χορηγητικών)
 • Συμφωνία Λογαριασμών Πελατών
 • Συμφωνία Λογαριασμών Προμηθευτών

 

Υπολογισμός και Λογισμός Αποσβέσεων
 • Αποσβέσεις βάσει Ν.4172/13 – ΠΟΛ1073/15 – ΠΟΛ 1103/15
 • Διαχείριση φορολογικού μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων
Υπολογισμός και Λογισμός Προβλέψεων
 • Προβλέψεις βάσει Ν.4172/13 ΠΟΛ 1056/15
 • Διαχείριση προβλέψεων
 • Υπολογισμός και λογιστικές εγγραφές προβλέψεων
Αποτίμηση Αποθεμάτων

Αποτίμηση Μενόντων

 • Μέθοδοι Αποτίμησης (FIFO , Μέσω σταθμικού κόστους)
 • Κόστος Πωληθέντων
Υπολογισμός και Λογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού

Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (χρεογράφων , μετοχών , ομολόγων κλπ)

Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων – Εγγραφές προσδιορισμού αποτελεσμάτων)

 

Υπολογισμός και Καταλογισμός Φόρου Εισοδήματος
 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων  ΠΟΛ 1113/15
 • Διαχείριση προκαταβολών τρέχουσας χρήσης – παρελθούσης περιόδου
 • Διαχείριση παρακρατούμενων Φόρων
 • Σύνταξη εντύπου Ε3
 • Σύνταξη δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων)
Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων στη Λογιστική Βάση (Ν.4308/14)

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

 • Αρχική αναγνώριση
 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
 • Επενδυτικά πάγια
 • Ιστορικό κόστος παγίων
 • Εύλογη αξία παγίων
 • Αποσβέσεις παγίων

Σταθερή μέθοδος

Φθίνουσα μέθοδος

Μέθοδος μονάδων παραγωγής

 • Διαχείριση λογιστικού μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Έλεγχος απομείωσης παγίων

 

Αποθέματα
 • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
 • Έννοια καθαρής ρευστότητας της αξίας
 • Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων
 • Μέθοδοι  προσδιορισμού της αξίας του τελικού αποθέματος (FIFO , Μέσου σταθμικού κόστους)
 • Απομείωση αποθεμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
 • Πελάτες

      Απομείωσεις (προβλέψεις) πελατών

 • Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
 • Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις
 • Συμμετοχές
 • Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
 • Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις
Καθαρή θέση
 • Κεφάλαιο
 • Συναλλαγματικές διάφορες
 • Αποθεματικά
 • Χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
 • Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες – Βραχυπρόθεσμες)
 • Έξοδα και έσοδα  χρήσης δουλευμένα και έσοδα και έξοδα επομένων χρήσεων
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου βάσει λογιστικής βάσης
 • Σύνταξη λογιστικής και φορολογικής βάσης

          Μόνιμες και προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων οντοτήτων βάσει Ε.Λ.Π
 • Δημοσιεύσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
 • Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας