Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τεχνικές ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) – Βιωσιμότητα επιχείρησης για λήψη και ρύθμιση δανείων από τράπεζες-Live Webinar-

Στόχος
Τα Οικονομικά Στελέχη να μπορούν να «διαβάσουν» σωστά έναν Ισολογισμό με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), εξάγοντας συμπεράσματα για την βιωσιμότητα της επιχείρησης που θα αξιοποιήσουν στη συνέχεια για την τεκμηριωμένη διατύπωση προτάσεων διαχείρισης ή και ανάληψης νέων κινδύνων από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, σε επίπεδο είτε νέων χρηματοδοτήσεων, είτε αναδιάρθρωση δανείων, είτε αποτελέσματα χειρισμού διαχείρισης καθυστερήσεων δανείων.
Σκοπός
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην κατανόηση των αλλαγών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εφαρμογή των νέων ΕΛΠ του Ν. 4308/14. Αποτελεσματικές τακτικές ανάλυσης των νέων χρηματοοικονομικών και διακρίβωση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης και της ικανότητας της να είναι συνεπής στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της.
Απευθύνεται
Σε Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων Εταιρειών , σε Σύμβουλους Επιχειρήσεων,
σε Λογιστές , σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Λογιστικών Γραφείων, σε Τραπεζικά Στελέχη – σε Στελέχη που συντάσσουν Business Plan
Accounting Awards 2020

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

1. Λειτουργία Επιχείρησης

  • Πηγές κεφαλαίων – χρηματοδότες επιχείρησης
  • Τοποθετήσεις κεφαλαίων – δημιουργία περιουσίας επιχείρησης
  • Παραγωγικό κύκλωμα
  • Επενδύσεις
  • Δημιουργία εσόδων επιχείρησης
Συνοπτικό Πρόγραμμα :

2. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)

Βασικά σημεία Νόμου 4308/2014 περί εφαρμογής Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για τις ΜΜΕ:

α) Έννοια οντότητας

β) Μορφές επιχειρήσεων (προσωπικές – κεφαλαιουχικές)

γ) Νέοι ορισμοί που εισάγονται με τον Ν.4308/2014

Συνοπτικό Πρόγραμμα:

Λογιστικά συστήματα που τηρούνται στις Μ.Μ.Ε:

α) Λογιστικά Συστήματα που τηρούνται από τις επιχειρήσεις

β) Επιλογή Λογιστικών Σχεδίων απεικονίσεις Συναλλαγών

Συνοπτικό Πρόγραμμα:

Οικονομικές καταστάσεις οντοτήτων σύμφωνα με Ν.4308/14 περί ΕΛΠ

α) Οικονομικές Καταστάσεις οντοτήτων (επιχειρήσεων)

β) Ποιες Οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατά οντότητα

γ) Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ)

δ) Δημοσίευση Οικονομικών καταστάσεων

 

Συνοπτικό Πρόγραμμα:

Ισολογισμός επιχειρήσεων σύμφωνα με ΕΛΠ

α) Ανάλυση σύνθεσης κονδυλίων παθητικού:

i. Καθαρή θέση

ii. Προβλέψεις

iii. Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες

iv. Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες

β) Ανάλυση σύνθεσης κονδυλίων ενεργητικού:

 i. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (πάγια)

ii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

iii. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας