Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού στη Φορολογική και στη Λογιστική Βάση - Πρόγραμμα 100A Advance -

Βήμα Βήμα με Πραγματικά Ισοζύγια - Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Βάσει Ε.Λ.Π - Φορολογικές Δηλώσεις (Ε3-Ν) - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων - ΓΕΜΗ

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

03

Σεπ 2024

24

Οκτ 2024
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Τρίτη 18:00 -21:00
Πέμπτη 18:00 -21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 διδακτικές ώρες
Στόχος
Ο λογιστής να μάθει μέσα από πρακτικές εφαρμογές τις διαδικασίες κλεισίματος του ισολογισμού φορολογικής και λογιστικής βάσης, τη φορολογική αναμόρφωση, τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων Ε3 - Ν, τη σύνταξη του ισολογισμού και τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων
Σκοπός
Να εκπαιδευτείτε πρακτικά στις εργασίες που πρέπει να γνωρίζετε στο τέλος μια διαχειριστικής χρήσης
Απευθύνεται
Σε Λογιστές, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια, Ιδιοκτήτες και Εργαζόμενους σε Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία
Accounting Awards 2020

Ύλη Σεμιναρίου

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων στη Φορολογική Βάση

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1)Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

2)Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Αγορών
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ Λογαριασμών Ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ Λογαριασμών Παθητικού
 • Συμφωνία όλων των Λογαριασμών Τραπεζών (Καταθετικών – Χορηγητικών)  
 • Συμφωνία Λογαριασμών Πελατών
 • Συμφωνία Λογαριασμών Προμηθευτών
3) Υπολογισμός και Λογισμός Αποσβέσεων
 • Αποσβέσεις βάσει Ν.4172/13 – ΠΟΛ1073/15 – ΠΟΛ 1103/15
 • Διαχείριση φορολογικού μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων
4) Υπολογισμός και Λογισμός Προβλέψεων
 • Προβλέψεις βάσει Ν.4172/13 ΠΟΛ 1056/15
 • Διαχείριση προβλέψεων
 • Υπολογισμός και λογιστικές εγγραφές προβλέψεων
5) Αποτίμηση Αποθεμάτων

Αποτίμηση Μενόντων

- Μέθοδοι Αποτίμησης (FIFO , Μέσω σταθμικού κόστους)

- Κόστος Πωληθέντων

6) Υπολογισμός και Λογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών

 - Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού

7)  Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (χρεογράφων , μετοχών , ομολόγων κλπ)

8) Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου

9) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων – Εγγραφές προσδιορισμού αποτελεσμάτων

10) Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων  ΠΟΛ 1113/15 με έμφαση στα θέματα :

 1. Τιμολόγια άνω των 500 €
 2. Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
 3. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, και ΙΚΕ
 4. Έκπτωση αμοιβών μελών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ
 5. Έκπτωση δαπανών από μη συνεργαζόμενα κράτη
 6. Έκπτωση δαπανών από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 7. Έκπτωση ενοικίων
 8. Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας
 9. Έκπτωση δαπανών φιλοξενίας
 10. Φορολογική αναμόρφωση τέλους επιτηδεύματος
 11.  Φορολογική αναμόρφωση καταναλωτικών δαπανών
 12. Προσαυξημένες εκπτώσεις (πράσινη ενέργεια)
 13. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
 14. Τόκοι υπερημερίας
 15. Έκπτωση τεκμαρτού ενοικίου
 16. Λοιπές δαπάνες προς αναμόρφωση (αποσβέσεις Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων, κινητά τηλέφωνα κλπ)

11) Διαχείριση προκαταβολών τρέχουσας χρήσης – παρελθούσης περιόδου

12) Διαχείριση παρακρατούμενων Φόρων

13) Σύνταξη εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα)

14) Σύνταξη δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων)

 

 

 

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων στη Λογιστική Βάση

Μετατροπή φορολογικής βάσης σε λογιστική βάση-Ν.4308/14  

1) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία (πάγια)

 • Αρχική αναγνώριση
 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
 • Επενδυτικά πάγια
 • Ιστορικό κόστος παγίων
 • Εύλογη αξία παγίων
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Σταθερή μέθοδος
 • Φθίνουσα μέθοδος
 • Μέθοδος μονάδων παραγωγής
 • Διαχείριση λογιστικού μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Έλεγχος απομείωσης παγίων

 

 

2) Αποθέματα
 • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
 • Έννοια καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας
 • Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων
 • Μέθοδοι  προσδιορισμού της αξίας του τελικού αποθέματος (FIFO , Μέσου σταθμικού κόστους)
 • Απομείωση αποθεμάτων
3) Χρηματοοικονομικά στοιχεία
 • Πελάτες
 • Απομείωσεις (προβλέψεις) πελατών
 • Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
 • Απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων
 • Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις
 • Συμμετοχές
 • Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
 • Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις
4) Καθαρή θέση
 • Κεφάλαιο
 • Συναλλαγματικές διάφορες
 • Αποθεματικά

5) Χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα

6) Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες – Βραχυπρόθεσμες)

7) Έξοδα και έσοδα  χρήσης δουλευμένα και έσοδα και έξοδα επομένων χρήσεων (μεταβατικοί λογαριασμοί)

8) Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου βάσει λογιστικής βάσης

9) Σύνταξη λογιστικής και φορολογικής βάσης

 • Μόνιμες και προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

10) Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων οντοτήτων βάσει Ε.Λ.Π

11) Δημοσιεύσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

12) Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Χρήση Σύγχρονων Προγραμμάτων Μετατροπής Φορολογικής βάσης στη  Λογιστική βάση

Πλήρη εφαρμογή μετατροπής Φορολογικής βάσης σε Λογιστική βάση

Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα)

 

 

Παροχές Σεμιναρίου

Παροχές για τους σπουδαστές

Παροχή και εκπαίδευση στο πρόγραμμα BSClose – Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμών της Specisoft (Παρέχεται DEMO του προγράμματος διάρκειας 30 ημερών)

Το λογισμικό είναι αυτοματοποιημένο πλήρως ως προς την λειτουργία του και ολοκληρωμένο ως προς την παραγωγή των αναφορών του. Συγκεκριμένα με την απλή και αυτόματη εισαγωγή του Ισοζυγίου από EXCEL, (ή και άλλες μορφές), έχουμε άμεσα όλα τα αποτελέσματα:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

 • Ισοζύγιο
 • Ισολογισμός (ΕΛΠ Μεγάλες & Μικρές, ΕΛΠ πολύ Μικρές)
 • Αποτελέσματα Χρήσεως (ΕΛΠ κατά Λειτουργία και κατ’ Είδος)
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
 • Ταμειακές Ροές
 • Έκθεση ΔΣ

Β.ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

 • Πολύ μικρές Επιχειρήσεις
 • Μικρές Επιχειρήσεις
 • Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις

Γ.ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

 • Εγγραφές Τέλους Χρήσης
 • Αριθμοδείκτες
 • Κρίσιμα Σημεία
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας