Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ετήσιες Σπουδές Λογιστικής – Μηχανογραφημένη Λογιστική – Εργασίες Λογιστηρίων - Εργασίες Λογιστικών Γραφείων - Εργατικά

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

15

Οκτ 2024

24

Ιουλ 2025
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Τρίτη 18:00 - 21:00
Πέμπτη 18:00-21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 μήνες
330 διδακτικές ώρες
Στόχος
Να εκπαιδευτείς στις εργασίες των Λογιστηρίων Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ΄ Κατηγορίας), των Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β' Κατηγορίας) και των Εργατικών Διαδικασιών.
Σκοπός
Ολοκληρωμένες Σπουδές στη Λογιστική
Απευθύνεται
Σε Αποφοίτους Λυκείου και Λοιπών Σχολών Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εργαστούν σε Λογιστήρια και Λογιστικά Γραφεία.


Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο SoftOneΛογότυπο UnionΛογότυπο epsilonnet
Accounting Awards 2020

Παρακολουθώντας τις Ετήσιες Σπουδές Λογιστικής στο ΚΕΛΕ εκπαιδεύεστε πρακτικά στις εργασίες που γίνονται στα Λογιστήρια Εταιριών, στα Λογιστικά Φοροτεχνικά Γραφεία και όταν ασχολούμαστε με τις διαδικασίες των Εργατικών 

Ύλη Σεμιναρίου

Θεωρία Λογιστικής – Γενικές Αρχές Λογιστικής

Πλήρη ανάλυση στις βασικές έννοιες της λογιστικής. 

Στην ενότητα αυτή μαθαίνουμε αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο όλες τις έννοιες που πρέπει να γνωρίζει όποιος θα εργαστεί σε περιβάλλον λογιστηρίου ή λογιστικού γραφείου. 

Λογιστικά Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' κατηγορίας βιβλίων):

Στις Εργασίες Λογιστή

Στην έναρξη νέας διαχειριστικής χρήσης

 Στην διαχείριση εργασιών κάθε μέρα

Στην διαχείριση εργασιών τέλος του μήνα

Στην διαχείριση εργασιών τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού) – Πλήρη εφαρμογή φορολογικής βάσης 

Στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π

Στην δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

 

Μέρος Α :

Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένου Προγράμματος:

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές έννοιες νόμου
 • Οντότητες – κατηγορίες οντοτήτων
 • Έννοια διπλογραφικής μεθόδου
 • Ένταξη επιχειρήσεων στη διπλογραφική μέθοδο
 • Διακίνηση τιμολόγηση συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
 • Ποιοι έχουν υποχρέωση σύνταξης απογραφής
Εργασίες Βοηθού Λογιστή - Κάθε μέρα
 • Διαχείριση τιμολογίων αγορών από προμηθευτές
 • Πλήρη διαχείριση πωλήσεων (διακίνηση – τιμολόγηση – είσπραξη)
 • Διαχείριση τιμολογίων εξόδων από πιστωτές
 • Τρόποι εξόφλησης των τιμολογίων (αγορών – εξόδων) – φορολογική αναγνώριση αξίας τιμολογίων
 • Διαχείριση επιταγών (σημερινών – μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση συναλλαγματικών
 • Διαχείριση καρτών (χρεωστικών – πιστωτικών)
 • Διαχείριση λογαριασμών τραπεζικών καταθέσεων
Εργασίες Βοηθού Λογιστή - Κάθε μέρα
 • Διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (κεφάλαια κίνησης – πάγια κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (μισθοδοσία , αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ) 
 • Διαχείριση εισαγωγών από κοινότητα (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Διαχείριση εισαγωγών από τρίτες χώρες
 • Διαχείριση εξαγωγών
 • Διαχείριση παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ – φόρος ελεύθερων επαγγελματιών κλπ)
 • Διαχείριση πωλήσεων στο δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι φόροι από πωλήσεις στο δημόσιο
 • Αγορά παγίων – Leasing κτλ 
 • Πώληση παγίων
 • Διαχείριση πιστωτικών τιμολογίων (Π.Τ) Αγορών - Πωλήσεων
Τέλος του μήνα
 • Φ.ΠΑ διπλογραφικού συστήματος (ενδοκοινοτικές συναλλαγές. συναλλαγές από τρίτες χώρες, λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , leasing, Φ4 , Φ5) 
 • Σύνταξη ισοζυγίων
 • Σύνταξη και αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Απόδοση φόρων (ΦΜΥ - ΕΦΚΑ - Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών)

 

Συμμετοχή Βοηθού λογιστή στο κλείσιμο ισολογισμού

Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Υπολογισμός αποσβέσεων – τήρηση μητρώου παγίων Ν.4172/13
 • Υπολογισμός μεταβατικών λογαριασμών  (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
 • Συμφωνίες λογαριασμών (τραπεζών , προμηθευτών , πελατών κλπ)
 • Χειρισμός προκαταβολών πελατών
 • Χειρισμός προκαταβολών σε προμηθευτές
 • Αποτίμηση μενόντων – κόστος πωληθέντων
Μέρος Β :

Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού Φορολογικής Βάσης – Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος για Ατομικές – ΟΕ – ΕΕ – ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ

Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή – Φορολογικής Βάσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Ν.4172/13)

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1)  Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

2) Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και εκπτώσεων αγορών
 • Επιστροφών και εκπτώσεων πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ λογαριασμών ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ λογαριασμών παθητικού
 • Συμφωνία όλων των λογαριασμών τραπεζών (καταθετικών – χορηγητικών)  
 • Συμφωνία λογαριασμών πελατών
 • Συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

3) Πάγια : Διαχείριση Αποσβέσεων Ν. 4172/13 – μητρώο παγίων

4) Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν.4172/13

5) Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών (ενεργητικού – παθητικού) (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)

6) Σύνταξη Β’ προσωρινού φορολογικής βάσης

7) Υπολογισμός κόστους πωληθέντων

8) Προσδιορισμός αποτελέσματος φορολογικής βάσης

9) Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων  ΠΟΛ 1113/15 με έμφαση στα θέματα :

 • Τιμολόγια άνω των 500 €
 • Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
 • Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, και ΙΚΕ
 • Έκπτωση αμοιβών μελών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ
 • Έκπτωση δαπανών από μη συνεργαζόμενα κράτη
 • Έκπτωση δαπανών από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Έκπτωση ενοικίων
 • Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας
 • Έκπτωση δαπανών φιλοξενίας
 • Φορολογική αναμόρφωση τέλους επιτηδεύματος
 •  Φορολογική αναμόρφωση καταναλωτικών δαπανών
 • Προσαυξημένες εκπτώσεις (πράσινη ενέργεια)
 • Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
 • Τόκοι υπερημερίας
 • Έκπτωση τεκμαρτού ενοικίου
 • Λοιπές δαπάνες προς αναμόρφωση (αποσβέσεις Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων, κινητά τηλέφωνα κλπ)

10) Διαχείριση προκαταβολών τρέχουσας χρήσης – παρελθούσης περιόδου

11) Διαχείριση παρακρατούμενων Φόρων

12) Απεικόνιση στη δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων) της φορολογικής αναμόρφωσης

13) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και πως εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

14)  Διαχείριση λογαριασμού 54.08 απόδοση εκκαθάριση φόρου και συμφωνία με το έντυπο Ν

 

 

 

Μηχανογράφηση Διπλογραφικής Μεθόδου

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ -  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ MY DATA ΑΑΔΕ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

 1. Βασικές αρχές μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
 2. Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για μηχανογραφημένα λογιστήρια
 3. Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
 4. Δικαιολογητικά  - παραστατικά εγγραφών
 5. Ροή εργασιών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 6. Πρακτικές – εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών μηχανογραφημένου λογιστηρίου
 7. Εφαρμογή ηλεκτρονικών βιβλίων My DATA ΑΑΔΕ
 8. Κάθε μέρα: δικαιολογητικά – καταχώρηση – έλεγχος – ημερολόγια – ισοζύγια – καθολικά – διαχείριση αξιογράφων – διαχείριση μητρώου παγίων
 9. Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού – προσδιορισμός αποτελεσμάτων φορολογικής βάσης
 • EPSILON NET
 • UNION Γενική Λογιστική
 • ERP της SOFTONE

 

 

 

Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β’ Κατηγορίας Βιβλίων)

Πλήρης Διαχείριση Λογιστικού Φοροτεχνικού Γραφείου - Πλήρης Πρακτική Διαχείριση των Εργασιών των Λογιστικών– Φοροτεχνικών Γραφείων  Απλογραφικής  Μεθόδου (Β΄ Κατηγορίας) – My Data ΑΑΔΕ και Προγράμματα Μηχανογράφησης (Καθημερινές Εργασίες και Εργασίες τέλους έτους) – Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Ατομικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

 

1η Ενότητα

Διαδικασίες σύστασης και διακοπής εργασιών Προσωπικών Εταιρειών (Ατομικών – ΟΕ – ΕΕ)

 • Ενάρξεις  ατομικών επιχειρήσεων
 • Διακοπή επαγγέλματος ατομικών επιχειρήσεων
 • Ενάρξεις  νομικών προσώπων  ΟΕ – ΕΕ
 • Διακοπή δραστηριότητας  ΟΕ -ΕΕ
 • Πρότυπα Καταστατικά

Διαδικασία , Σημειώσεις , Έντυπα  όπως συναντώνται στην πράξη. 

 

2η Ενότητα

Κώδικάς βιβλίων και Στοιχείων όπως αυτός απεικονίζεται στον Ν.4308/2014.

 • Τι καταχωρείται στα απλογραφικά λογιστικά αρχεία , βιβλίο εσόδων- εξόδων ( Άρθρο 3 παρ.12 , Ν.4308/2014)
 • Πρόσθετα λογιστικά αρχεία
 • Τεκμηρίωση των λογιστικών γεγονότων κατά άρθρο 5 του Ν.4308/2014
 • Κατηγορίες Οντοτήτων

Λογιστική απεικόνιση  , ΦΠΑ , παρακρατούμενοι φόροι  , έντυπα με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη.  

 •  Καταχωρίσεις παραστατικών σε βιβλίο Εσόδων-Εξόδων
 • Άρθρο 39α Ν.25859/00 ( Ειδικό καθεστώς καταβολής φόρου από τον Λήπτη.
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές ( Διεθνείς Εμπορικοί Όροι- Στατιστικά Κατώφλια )
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, Φ4,Φ5
 • Prorata ( άρθρα 30,31 Ν.2859/2000)
 • Αυτοπαράδοση ( ειδικές διατάξεις άρθρου 7 Ν.2859/2000)
 • Περιοδική Δήλωση Φ2 ( δημιουργία της περιοδικής των καταχωρήσεων που θα πραγματοποιηθούν με πραγματικά παραστατικά )
 • Παρακρατούμενοι φόροι άρθρα 62,64 του Ν.4172/2013( φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών , Φόρος Εργολάβων κλπ)

Πωλήσεις -Διακίνηση , Τιμολόγηση

 • Τιμολόγιο πώλησης
 • Περιεχόμενο Τιμολογίου
 • Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο
 • Χρόνος Έκδοσης Τιμολογίου
 • Σύνδεση Τιμολόγησης με ρευστότητα της Επιχείρησης
 • Στοιχεία Λιανικής πώλησης
 • Χρόνος έκδοσης  Στοιχείων Λιανικής
 • Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
3η Ενότητα

Εφαρμογές Μηχανογράφησης Απλογραφίας (Πρόγραμμα UNION και EPSILON)

Όλες οι εφαρμογές θα συνοδεύονται από τις ανάλογες εγκυκλίους και μεταβολές με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους

4η Ενότητα

Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή Διαχείρισης Μy Data ΑΑΔΕ

5η Ενότητα

Διαχείριση Εργασιών τέλους Έτους – Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ε1 , Ε2, Ε3) και Νομικών Προσώπων ΟΕ – ΕΕ (Ε3, Ν) 

Διαχείριση τεκμηρίων Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. 5073/2023

6η Ενότητα

 

 • Διαχείριση Απογραφής – Κόστος Πωληθέντων με ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών με FIFO και Μέσου Σταθμικού Κόστους. Ελεγκτική μέθοδο κλειστής αποθήκης .
 • Διαχείριση Αποσβέσεων Ν. 4172/2013  - Μητρώο Πάγιων με ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών απόσβεσης.
 • Διαχείρισης πώλησης παγίου με πρακτική εφαρμογή.
 • Διαχείριση  Επιχορήγησης Παγίου με πρακτική εφαρμογή.
 • Διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών. Ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών  Οριοθέτησης δαπανών και Εσόδων ανάμεσα σε δύο φορολογικές περιόδους .
 • Διαχείριση Προβλέψεων . Αναλυτική ανάπτυξη ολόκληρου του νομικού πλαισίου του άρθρου 26 του Ν.4172/2013.
 • Ιδιοχρησιμοποίηση Ακινήτων με ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών και ανάπτυξη νομολογίας και γνωμοδοτήσεων ΣΛΟΤ.
7η Ενότητα

Πρακτικές Εφαρμογές Συμπλήρωσης Δηλώσεων Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών

 • Ανάλυση των εντύπων Ε1και Ε3 .
 • Τεκμαιρόμενο προσδιορισμένο εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων . Τι ισχύει. Εξαιρέσεις
 • Φορολογική Αναμόρφωση
 • Μερισμός Δαπανών.
 • Ανάλυση Πίνακα Ε του εντύπου Ε3. ( Προσωρινές διαφορές) και σύνδεση με τον πίκακα ΣΤ
 • Ιδιοχρησιμοποίηση Ακινήτων  από Νομικά Πρόσωπα με παραδείγματα και ανάπτυξη νομολογίας και γνωμοδοτήσεων ΣΛΟΤ.
8η Ενότητα

Πρακτικές Εφαρμογές Συμπλήρωσης Δηλώσεων Νομικών Προσώπων  Βάσει ΕΛΠ (ΟΕ – ΕΕ)

 • Ανάλυση εντύπου Ν
 • Ανάλυση Κατάστασης Φορολογικής αναμόρφωσης
 • Μόνιμες και προσωρινές διαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης
 • Ανάλυση Πίνακα Ε του εντύπου Ε3. ( Προσωρινές διαφορές) και σύνδεση με έντυπο Ν.
 • Μερισμός Δαπανών
 • Χειρισμός Ενοικίων Νομικών προσώπων

                        

9η Ενότητα

Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

Ανάλυση των εντύπων Ε1 και Ε2 Ανά κωδικό . Παραδείγματα με ιδιαίτερη αναφορά :

 • Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Στα εισοδήματα από ακίνητα
 • Στα εισοδήματα από μερίσματα εταιριών – από τόκους καταθέσεων , δικαιωμάτων – υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗ :

 • Στον προσδιορισμό τεκμηρίων
 • Στην κάλυψη των τεκμηρίων
 • Στην ανάλωση κεφαλαίων παρελθουσών χρήσεων
 • Στον χειρισμό ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών
 • Στην διαχείριση προκαταβληθέντων , παρακρατούμενων φόρων.
 • Στην διαχείριση τεκμαρτών εισοδημάτων ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών  .
10η Ενότητα

Έντυπο Ε9 

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε9 ανά κωδικό με πλούσια παραδείγματα μεταβίβασης ακινήτων καθώς και με διαχείριση ακινήτων θανόντων , κληρονόμων εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης.

11η Ενότητα

​​​​​​

Φορολογικός Έλεγχος

Ανάλυση της διαδικασίας του Φορολογικού ελέγχου στα απλογραφικά βιβλία .

Πρακτικό σεμινάριο Εργατικών - Μηχανογράφησης Εργατικών - Επικαιροποιημένο με τους Νέους Νόμους - Πρόγραμμα 100Δ -

Σύμφωνα με Ν.4808/2021, Ν.5053/2023, Ν.5078/23,Υπουργική Απόφαση 113169/23- Ψηφιακή Κάρτα

Πρακτική Εκπαίδευση :
 • Με πραγματικά έντυπα ΕΦΚΑ - ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΝΗ
 • Στις Προσλήψεις - Απολύσεις - Αποχωρήσεις μισθωτών
 • Στην Ηλεκτρονική υποβολή έντυπων
 • Στις Υπερωρίες - Υπερεργασία -  Ημερομίσθια - Μισθοί - Πρακτική άσκηση
 • Στα Δώρα - Άδειες - Εκτός έδρας
 • Στην Ασθένεια - Εγκυμοσύνη - Διαθεσιμότητα
 • Στους Έλεγχοι - Πράξεις επιβολής προστίμων
 • Στην Α.Π.Δ – Ε.Φ.Κ.Α
 • Στις Λογιστικές έγγραφες και στην Μηχανογράφηση
Διαδικασία Προσλήψεων σε Επιχειρήσεις

ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 • Δικαιολογητικά πρόσληψης
 • Εύρεση Μισθού-Ημερομισθίου-Ωρομισθίου στην Πλήρη απασχόληση, Μερική και Εκ περιτροπής απασχόληση :1)Κλαδική Σύμβαση εργασίας 2)Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
 • Πενθήμερη-Εξαήμερη απασχόληση πότε εφαρμόζεται
 • Διαφορά  Πλήρης – Μερικής –Εκ περιτροπής Απασχόλησης
 • Διαφορά Αορίστου –Ορισμένου χρόνου σύμβασης
 • Τεχνικός Ασφαλείας –Γιατρός Εργασίας (απογραφή - δικαιολογητικά)
ΕΡΓΑΝΗ - Ηλεκτρονική Υποβολή ΣΕΠΕ-ΔΥΠΑ:

Πρόσληψη:

Έντυπο Αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) :1Η πρόσληψης ΚΑΙ κάθε επόμενης στην έδρα της επιχείρηση – παράρτημα (Ανάλυση- προθεσμία)

Έντυπο Ε4(Υποβολή) & Εκτύπωση Ενιαίο Εντυπο Αναγγελίας (Συμπληρωματικός  Πρόσληψης)

Ψηφιακή Οργάνωση (Σταθερό εμβομαδιαίο-Μεταβαλλόμενο Ωράριο)

Γνωστοποίηση ορών ατομικής σύμβασης Π.Δ/156/94-

Ανάρτηση Ατομικής Σύμβασης    Εργασίας 

 Έντυπο Ε9 (ΜΕΡΙΚΗΣ-ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

 • Έντυπο Ε8 Υπερωριακή Απασχόληση
 • Ψηφιακή Οργάνωση- Αδειες (μηνιαία)
 • Ψηφιακή Οργάνωση - Ωράριο Εργασίας (αλλαγή-βάρδιες) - Οδηγοί
 • Έντυπο Ε11 Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
 • Έντυπο Ε9 (παράταση σύμβασης –Τροποποίησης Μερικής –Εκ περιτροπής )
 • Αποχωρήσεις(Ε5) –Απολύσεις (Ε6) –Λήξη Συμβάσεων Ε(7):
 • Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία)  :
ΕΡΓΑΝΗ -Ηλεκτρονική Υποβολή ΣΕΠΕ-ΔΥΠΑ:
 1. Ετήσιος πίνακας
 2. Τροποποιητικός αποδοχών
 • Δήλωση Μεταβολής Εργασιακής σχέσης (παράρτημα-διάλλειμα-μετατροπή απασχόληση)
 • Κάρτα Εργασίας (διαδικασία ένταξης – δήλωση ένταξη /λήξης εργασίας)

- Προθεσμία για την απογραφική δήλωση των πάσης φύσεως νομίμων αδειών
- Προθεσμία υποβολής ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

 • Έντυπο Ε14 Γονική Άδεια
 • Ειδικά  Έντυπα (αναγγελία πρακτικής άσκησης,   ΙΕΚ - λήξη - μεταβολή)

Διαδικασίες στην Εργάνη για μεταβολές  :Δανεισμός , αλλαγή απασχόλησης ,εργασιακής σχέση, διάλλειμα

Ανάλυση Μηνιαίας Μισθοδοσίας (Πλήρης –Μερική-Εκ περιτροπής σε πενθήμερη & εξαήμερη απασχόληση)
 • Ημερες εργασίας Εμμισθος-Ημερομίσθιος-Ωρομίσθιος(5η μερη-6ημερη –πληρης-μερικη –εκ περιτροπής απασχόληση)
 • Υπεργασίας, Υπερωρία Αδεια, Κατ’ εξαίρεση ,Επιπλέον ώρες μερικη απασχόληση
 • Υπολογισμός 6ης ημέρας ή υπερωριών 6ης ημέρας
 • Κυριακή – υπερωρία Κυριακής /αργίας(διαδικασία έγκρισης)
 • Νύχτα / εκτός έδρας / bonus
 • Δώρο Χριστουγέννων – Δώρο Πάσχα – Επίδομα Αδείας (πλήρη – μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόλης
Αργίες - Ασθένεια - Άδειες

 

Αργίες

 1. Υποχρεωτικές​​​​
 2. Κατ’ εθίμων

(Υπολογισμός κατά την εργασία αυτών)

Ασθένεια

 • Διαδικασία ΕΦΚΑ ( δικαιολογητικά) - Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας -Πληρωμή εργοδότη σε κάθε μορφή απασχόλησης
 • Εργατικό ατύχημα (διαδικασία γνωστοποίησης)-Πληρωμή

Άδειες

Έντυπα – Δικαιώματα Επιδομάτων – Πληρωμή

 • Κανονική άδεια (ανά μορφή απασχόλησης)

Γονική - Σχολική - Φοιτητική - Μεταπτυχιακή - Δικαστική - Γάμου - Πατρότητα- Θανάτου-Εκλογική - Άδεια άνευ αποδοχών διαδικασία ενημέρωσης στο EΦΚΑ Τοκετού - Λοχείας - θηλασμού - Άδεια μητρότητας (9μηνη άδεια από ΔΥΠΑ) - Μονογονεικής οικογένειας - Αιμοδοσίας - Άδεια φροντιστή - Απουσία για ανωτέρα βία - Προγεννητικών εξετάσεων κ.α - (Αίτηση - Βιβλίο Αδειών)

Οικειοθελούς Αποχώρηση
 • Εκκαθάριση μισθού/δώρων
 • Διαδικασία σε περίπτωση θανάτου- εξαφάνισης
Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης με προειδοποίηση και χωρίς

    Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης με προειδοποίηση και χωρίς  

 • Πίνακας αποζημίωσης
 • Καταβολή αποζημίωση απόλυσης (διάρκεια-δόσεις-μειωμένη αποζημίωση-ανωτέρα βία)
 • Προστασία εργαζομένων από απόλυση (διάρκεια-κατηγορία)
 • Όρια ομαδικών απολύσεων
 • Φορολογία αποζημίωση απόλυσης
 • Εκκαθάριση μισθού/δώρων
 • Διαδικασία άρνησης υπογραφής εργαζόμενου

    Αναγγελία Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου  

 •  Εκκαθάριση μισθού/δώρων
Υπολογισμός Εισφορών ΕΦΚΑ-ΤΕΚΑ-Επικουρικό :

1.  Υπαλληλική σχέση

 • Εύρεση πακέτων κάλυψης και ο υπολογισμός κρατήσεων στο ΕΦΚΑ και σε επικουρικά ταμεία
 • Τεκμαρτά ημερομίσθια
 • Ειδικές περιπτώσεις ασφαλίσεις-Βαρέα-
 • Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων
 • Δημιουργία ΑΠΔ (Αρχείου-Εκτύπωση)(Κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων)-Aνάλυση (Κανονική –Συμπληρωματική – Επανυποβολή).
 • Δήλωση Μεταβολής ΑΠΔ.
 • Συνταξιούχοι
 • Παράρτημα

2. Μη Υπαλληλική σχέση ,μη μισθωτή (έως 2 Εργοδότες ΟΑΕΕ, ΤΕΕ, Μέλος  του ΔΣ, Νομικών ,Τίτλο κτήσης)

Υπολογισμός ΦΜΥ :
 1. Υπολογισμός ΦΜΥ
 2. Πληρωμή φόρου
 3. Σύνταξη  βεβαιώσεων αποδοχών
Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Εκτύπωση μισθοδοτικής κατάστασης
 • Λογιστικών άρθρων
 • Απόδειξη πληρωμής
 • Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική χρήση κα)
 • Δικαιολογητικά για συνταξιούχους
Ελεγχος ΕΦΚΑ-ΣΕΠΕ-ΔΥΠΑ
 • Επιτόπιος Έλεγχος (Δικαιολογητικά-Πρόστιμα):
 1. Ανασφάλιστη Εργασία-Εκτός ωραρίου απασχόληση-Κυριακή-Εργατικό ατύχημα-Μη υποβολή  Εντύπων
 • Έλεγχος ΕΦΚΑ (δεκαετίας :δικαιολογητικά – λάθη που προκύπτουν)
 1. Ρύθμιση οφειλών –Ένσταση (χρονικά όρια)
 2. Παράδειγμα για παραγραφή, υπολογισμός, πρόσθετων τελών
 • Ελεγχος ΔΥΠΑ
Απογραφή Επιχείρησης –Παραρτήματος στο ΕΦΚΑ και στα επικουρικά Ταμεία:

Α. Κοινών Επιχειρήσεων (Α.Μ.Ε – ΚΑΔ – ΚΩΔ Ειδικότητα – πακέτο κάλυψης).

Β. Οικοδομοτεχνικών έργων (δημοσίων – ιδιωτικών , καθορισμός Σ.Ε.Δ – ελάχιστα ένσημα).

Μηχανογράφηση Εργατικών:

Με τα προγράμματα της EPSILON & UNION

Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στο  DEMO ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  των προγραμμάτων των Εταιρειών  UNION και EPSILON.

Παροχές Σεμιναρίου

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές
 • Παροχή και εκπαίδευση στα προγράμματα της ERP SOFTONE , EPSILON & UNION.
 • Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας για έναν χρόνο δωρεάν
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος μισθοδοσίας UNION.
 • Astbooks: Δωρεάν Πρόσβαση στον Κόμβο ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’  για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις τους
 • Εκπαίδευση εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης -τιμολόγησης i-Spirit και δωρεάν παροχή για τους σπουδαστές μας

Πιστοποιήσεις

Με Πιστοποίηση
Image removed.
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας