Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Live Webinar - Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Βιωσιμότητα της επιχείρησης για λήψη δανείων (Κεφάλαια Κίνησης - Πάγια) από Τράπεζες, Δυνατότητα ένταξης της επιχείρησης σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ - Αναπτυξιακός Νόμος κλπ)
Σκοπός
Αξιολόγηση των δυνητικών επιχειρηματικών ευκαιριών ανάπτυξης συνεργασίας με τράπεζες και δυνατότητα ενταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Απευθύνεται
Σε στελέχη οικονομικής διεύθυνσης
Σε Λογιστές και Βοηθούς Λογιστών στελέχη επιχειρήσεων
Σε ιδιοκτήτες και στελέχη λογιστικών γραφείων
Σε επιχειρηματίες

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ – Προσδιορισμός βιωσιμότητας της επιχείρησης

1. Βασικά σημεία Νόμου 4308/2014 περί εφαρμογής Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για τις ΜΜΕ:

α) Έννοια οντότητας:

 • Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
 • Κριτήρια μεγέθους οντοτήτων
 • Ένταξη επιχειρήσεων σε κατηγορίες οντοτήτων

β) Μορφές επιχειρήσεων (προσωπικές – κεφαλαιουχικές)

γ) Νέοι ορισμοί που εισάγονται με τον Ν.4308/2014:

 • Εύλογη αξία
 • Ωφέλιμη ζωή παγίων
 • Υπολειμματική αξία παγίων
 • Απομείωση
 • Ανακτήσιμη αξία κ.λ.π
2. Λογιστικά συστήματα που τηρούνται στις Μ.Μ.Ε:

α) Λογιστικά Συστήματα που τηρούνται από τις επιχειρήσεις:

 • Απλογραφικό Σύστημα
 • Διπλογραφικό Σύστημα
 • Χρηματοοικονομική αξιοπιστία των συστημάτων

β) Επιλογή Λογιστικών Σχεδίων απεικονίσεις Συναλλαγών

 • Π. .1123/1980
 • Ε.Γ.Λ.Σ Ν.4308/2014 Ε.Λ.Π

 

3. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις οντοτήτων σύμφωνα με Ν.4308/14 περί ΕΛΠ

α) Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις οντοτήτων (επιχειρήσεων)
β) Ποιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατά οντότητα
γ) Έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών)

 • Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Έλεγχος ΣΟΕΛ

 

4.Ισολογισμός επιχειρήσεων σύμφωνα με ΕΛΠ

α) Ανάλυση σύνθεσης κονδυλίων παθητικού:

Καθαρή θέση

 • Καταβληθέντα κεφάλαια
 • Καταθέσεις Εταίρων-Μετόχων
 • Αποθεματικά
 • Αποτελέσματα εις Νέον
 • Διαφορές εύλογης αξίας
 • Συναλλαγματικές διαφορές


Προβλέψεις

Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες

 • Δάνεια
 • Κρατικές επιχορηγήσεις

Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες

 • Δάνεια
 • Εμπορικές υποχρεώσεις
 • Υποχρεώσεις στο δημόσιο (Δ.Ο.Υ – Ι.Κ.Α)

β) Ανάλυση σύνθεσης κονδυλίων ενεργητικού:

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 • Πάγια-Άυλα κλπ

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 • Συμμετοχές ,δάνεια και απαιτήσεις κλπ.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 • Αποθέματα
 • Απαιτήσεις
 • Χρηματικά διαθέσιμα
5. Αποτελέσματα χρήσεως:
 • Ανάλυση σύνθεσης κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
 • Ανάλυση σύνθεσης κατάστασης αποτελεσμάτων κατ’ είδος

 

6. Notes - Σημειώσεις:
 • Ανάλυση της σπουδαιότητας των σημειώσεων που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες, ποιοτικές και ποσοτικές, για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία της επιχείρησης και τη συνολική πιστωτική της αξιολόγηση.
7. Ισοζύγια λογαριασμών και χρήσης τους:
 • Α΄ Ισοζύγια. Ανάλυση των λογαριασμών των Ισοζυγίων σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά Ε.Γ.Λ.Σ αλλά και μετά τις πρόσφατες αλλαγές κατά Ε.Λ.Π.
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων από την ανάλυση των Ισοζυγίων.
8. Κυριότεροι αριθμοδείκτες για διάγνωση πιστωτικού κίνδυνου:

α) Κατηγορίες αριθμοδεικτών και η σημασία χρήσης τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 • Χρηματοδοτική ισορροπία
 • Ρευστότητα
 • Κεφαλαιουχική Διάρθωση
 • Αποτελεσμάτων (EBITDA, Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων κλπ)


β) Πραγματικοί ισολογισμοί για αξιολόγηση με έμφαση στα σημεία που εμπεριέχονται υψηλοί πιστωτικοί
κίνδυνοι:

 • Σύνθεση ιδίων κεφαλαίων
 • Καταθέσεις εταίρων
 • Αναλήψεις εταίρων
 • Μεγάλα ταμεία κλπ
 • Λογαριασμοί απαιτήσεων
 • Λογαριασμοί αποθεμάτων
9. Προσδιορισμός κεφαλαίου κίνησης:
 • Προσδιορισμός κεφαλαίου κίνησης βάσει της ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων και του παραγωγικού – συναλλακτικού κυκλώματος της επιχείρησης.
10. Παρατηρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών και επίπτωση τους στα αποτελέσματα:
 • Παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών και επίπτωση στα αποτελέσματα και τον ισολογισμό μιας επιχείρησης.
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων από την έκθεση ορκωτών ελεγκτών και αναμόρφωση στοιχείων ισολογισμού βάσει αυτής καθώς και επίπτωση στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου.
11. Ανώτατα όρια άντλησης ξένων κεφαλαίων από μία επιχείρηση:
 • Ανώτατα όρια άντλησης ξένων κεφαλαίων από μία επιχείρηση.
 • Προσδιορισμός του ανώτατου σημείου ξένων κεφαλαίων που μπορεί να εξυπηρετήσει μια επιχείρηση από τη λειτουργική της δραστηριότητα.
12. Ισορροπία επιχείρησης - Βιωσιμότητα επιχείρησης:
 • Βραχυχρόνια ισορροπία επιχείρησης
 • Μακροχρόνια ισορροπία επιχείρησης
 • Προσδιορισμός βιωσιμότητας επιχείρησης
13. Συνολική αξιολόγηση επιχείρησης:
 • Συνολική αξιολόγηση επιχείρησης
14. Δυνητικές εξασφαλίσεις που μπορούν να ληφθούν για να καλύπτουν τις χρηματοδοτήσεις:
 • Πλήρη Ανάλυση στις δυνητικές εξασφαλίσεις που μπορούν να ληφθούν για να καλύπτουν τις χρηματοδοτήσεις της επιχείρησης.
15. Τελικά Συμπεράσματα:
 • Πλήρη ανάλυση των τελικών συμπερασμάτων 
Β. Πρακτικές εφαρμογές χρηματοοικονομικής ανάλυσης βιωσιμότητας επιχειρήσεων
 • Επιχειρήσεων που ελέγχονται από το ΣΟΕΛ
 • Επιχειρήσεων που δεν ελέγχονται από το ΣΟΕΛ

Παροχές Σεμιναρίου

Παροχές Σεμιναρίου
 • Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης (Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12)

 

 •  Astbooks: Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις.

 

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας