Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ξενοδοχειακή Λογιστική – Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών μονάδων – Τουριστικών Καταλυμάτων – Τουριστικών Πρακτορείων – Επιχειρήσεις Εστίασης –Μίσθωση Ακινήτων Airbnb (Διπλογραφία – Απλογραφία)

Ξενοδοχειακή Λογιστική
Στόχος
Εξειδίκευση στην διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων - τουριστικών καταλυμάτων- επιχειρήσεων εστίασης.
Σκοπός
Η σωστή εκμάθηση λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η λειτουργία του λογιστικού φοροτεχνικού κυκλώματος, τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεων εστίασης, τουριστικών πρακτορείων, λειτουργία θεσμού Airbnb.
Απευθύνεται
Λογιστές ,Βοηθοί Λογιστών, Οικονομικοί Διευθυντές Ξενοδοχείων, Επιχειρηματίες που ασχολούνται με τουριστικά – επισιτιστικά επαγγέλματα.

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο epsilonnet

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

Α. Λειτουργία Ξενοδοχείων (Διπλογραφικά) και Τουριστικών Καταλυμάτων
 • Εισαγωγικές Έννοιες
 • Ανάλυση Ε.Γ..Λ.Σ – Ε.Λ.Π για τις ξενοδοχειακές μονάδες
 • Ειδικά θέματα.:
 • Ομάδα 1 Πάγια ξενοδοχείων (αποσβέσεις – μητρώο παγίων)
 • Ομάδα 2 Αποθέματα (λογιστική διαχείριση αγορών και αποθεμάτων τροφίμων και ποτών –απογραφή – αποτίμηση)
 • Ομάδα 3 Απαιτήσεις (πελάτες – χρεώσται - επιταγές χρεωστικές – πιστωτικές κάρτες –έσοδα χρήσεως εισπρακτέα)
 • Ομάδα 4 Ιδία  κεφάλαια – προβλέψεις επισφαλών πελατών για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα.
 • Ομάδα 5 Υποχρεώσεις (προμηθευταί – πιστωταί – μεταβατικοί λογαριασμοί – προκαταβολές πελατών
 • Ομάδα 6 Έξοδα (αναφορά σε έξοδα ξενοδοχείων)
 • Ομάδα 7 Έσοδα (ανάλυση για τις ανάγκες του ξενοδοχείου)
 • Ομάδα 8 Ανόργανα αποτελέσματα (υπολογισμός και απόδοση παρακρατούμενων φόρων - φόρος παρεπηδιμούντων (για κλίνες – επισιτιστικά) - φόρος διαμονής – ΦΜΥ – Ε.Ε.Α κ.τ.λ)
 • Κλείσιμο ισολογισμού  -οικονομικές καταστάσεις – έντυπα δήλωσης φόρου εισοδήματος
Β. Λειτουργία Πρακτορείων Ταξιδιού (Απλογραφία)

Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου

 • Άρθρο  43 ν. 2859/2000
 • Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
 • Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
 • Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
 • Ανάλυση Μεικτού πακέτου στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Άρθρο 43, Ν.2859/2000.
 • Φορολογία Εισοδήματος των πρακτορείων που δουλεύουν με το μικτό πακέτο.
 • Πρακτορεία που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
 • Φορολογητέα αξία (Μικτή αμοιβή πρακτορείων).
 • Εφαρμογές υπολογισμού Μικτής αμοιβής σε ταξιδιωτικά πρακτορεία.
 • Κωδικοποίηση συναλλαγών με ΕΛΠ
 • Διαχωρισμού Μικτής Αμοιβής πακέτου σε Ε.Ε και Τρίτων Χωρών.
 • Εκκαθάριση και Απόδοση ΦΠΑ στο τέλος χρήσης.
 • Πρακτικές εφαρμογές & εγκύκλιοι
Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου & εστίασης
 • Μεταβολή στο καθεστώς ΦΠΑ των επιχειρήσεων εστίασης
 • Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (Μ.Π)
 • Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (Μ.Π)
 • Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
 • Ανάλυση Μεικτού πακέτου στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Άρθρο 43, Ν.2859/2000
 • Φορολογία Εισοδήματος των πρακτορείων που δουλεύουν με το μικτό πακέτο
 • Πρακτορεία που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
 • Φορολογητέα αξία (Μικτή αμοιβή πρακτορείων)
 • Εφαρμογές υπολογισμού Μικτής Αμοιβής σε ταξιδιωτικά πρακτορεία
 • Κωδικοποίηση συναλλαγών με ΕΛΠ εστίασης και πρακτορείων
 • Διαχωρισμού Μικτής Αμοιβής πακέτου σε ΕΕ και Τρίτων Χωρών
 • Εκκαθάριση και Απόδοση ΦΠΑ στο τέλος χρήσης
 • Πρακτικές εφαρμογές & εγκύκλιοι
Βραχυχρόνια Μίσθωση ακινήτων (Απλογραφία)
 • Εισόδημα από Airbnb στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (φυσικά πρόσωπα).
 • Εισόδημα από Αirbnb στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (νομικά πρόσωπα).
 • Κείμενη νομοθεσία:
 • Άρθρο 111 Ν. 4446/2016. Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού.
 • ΠΟΛ 1187/2017 & ΠΟΛ 1170/2018 καθορισμός τύπου & περιεχομένου της δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής.
 • ΠΟΛ 1167/2018 υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου.
 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - πρακτικές εφαρμογές
 • Ερωτοαπαντήσεις γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.
 • Έντυπο δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής ακινήτου - ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ  (Μητρώο ΑΑΔΕ)
 • Πρακτικό παράδειγμα συμπλήρωσης πλατφόρμας.
 • Φορολογία εισοδήματος από AIRBNB σε φυσικά και νομικά πρόσωπα - πρακτικές εφαρμογές.

 

Δ. Λειτουργία Επιχειρήσεων Εστίασης - Εστιατόρια Ταβέρνες (Απλογραφία)

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας