Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαχείριση αποθήκης - Κοστολόγηση προϊόντων – Εμπορευμάτων – Υπηρεσιών

Η σύγχρονη κοστολόγηση για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με την χρήση των Ε.Λ.Π. Κατανόηση της έννοιας του κόστους παραγωγής και πωλήσεων όλων των ειδών και υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Τήρηση αρχείων για την τεκμηρίωση του κόστους παραγωγής και πωλήσεων για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΕΛΠ. Αναλυτική παρουσίαση της τήρησης λογιστικών αρχείων (Βιβλίο αποθήκης, Ισοζύγιο αποθήκης , βιβλίο απογραφής, τεχνικών προδιαγραφών παραγωγής κοστολογίου. Αναλυτικά παραδείγματα και εφαρμογές σε όλη την διάρκεια του σεμιναρίου. Χρήση της μεθόδου ABC. Ανάλυση Νεκρού Σημείου και contribution margin.
Σκοπός
Να γίνει κατανοητή η έννοια του κόστους και η διαδικασία της κοστολόγησης. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές αφορούν μεσαίες η και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα.
Απευθύνεται
Σε Λογιστές, και Βοηθούς Λογιστών, στελέχη επιχειρήσεων.
Σε στελέχη οικονομικής διεύθυνσης, στελέχη εμπορικών τμημάτων (μάρκετινγκ – πωλήσεων),στελέχη Τραπεζών καθώς και σε διευθύνοντες ή επιχειρηματίες.
Σε ιδιοκτήτες και στελέχη λογιστικών γραφείων.

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές


Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Άδειας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Παρέχεται δωρεάν το βιβλίο "Σύγχρονη Κοστολόγηση Και ΕΛΠ (Νέα έκδοση Σεπτεμβρίου 2023)" του κ. Κωνσταντόπουλου Δημήτρη

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό πρόγραμμα

Εισαγωγή

Εισαγωγή - σκοπός του σεμιναρίου.

Η ανάγκη  εκσυγχρονισμού των  συστημάτων  κοστολόγησης.

 

Α. Διαχείριση αποθήκης

Ορισμός και βασικές λειτουργίες βιβλίων (αρχείων)  αποθήκης, καρτέλα - Ισοζύγιο αποθήκης, αρχείο  ιδιόκτητων αποθεμάτων, βιβλίο παραγωγής κοστολογίου.

 

Α1. Διαχείριση των  κινήσεων αποθεμάτων

Έννοια του είδους αποθήκης,

Καρτέλα αποθήκης, προϊόντος, πρώτης ύλης, εμπορεύματος, υπηρεσίας.

Έκδοση παραστατικών διακίνησης και πώλησης αποθεμάτων.

Καθημερινές  εργασίες για την ορθή απεικόνιση  εισαγωγών  και εξαγωγών  προϊόντων εμπορευμάτων - πρώτων και βοηθητικών υλών.

Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών.

Αντιμετώπιση ασυνόδευτων αποθεμάτων, ελλειμμάτων –πλεονασμάτων κατά την παραλαβή.

Κόστος κτήσης εμπορευμάτων  και  α’ υλών.

Αγορές- εκπτώσεις- επιστροφές αποθεμάτων.

Επιμερισμός δαπανών εισαγωγής στις  αγορές.

Παράδειγμα καταχώρησης τιμολογίου εκτελωνιστή.

Οι υποχρεώσεις  για ενημέρωση των αρχείων αποθήκης που  ορίζουν τα Ε.Λ.Π.

Παραστατικά που τεκμηριώνουν τις κινήσεις αποθηκών.

Κινήσεις αναλώσεων πρώτων υλών και παραγωγής σε εξέλιξη.

Ο χρόνος  που πρέπει να γίνεται η ενημέρωση των αρχείων   για τις ποσότητες  και τις αξίες, αγορών, αναλώσεων, πωλήσεων και κόστους πωλήσεων.

Λοιπές εισαγωγές –  εξαγωγές αποθήκης . Σε ποιες περιπτώσεις  πρέπει να ενημερώνουμε και με αξίες τις λοιπές( εκτός αγορών, πωλήσεων αναλώσεων)  κινήσεις .

Συμφωνίες  της Γενικής Λογιστικής  με το Ισοζύγιο αποθήκης για το κόστος κτήσης, κόστος αναλώσεων υλικών, κόστος παραχθέντων, κόστος πωληθέντων, αξία πωλήσεων, κόστος μενόντων τέλους περιόδου. Ποιες συμφωνίες  πρέπει να γίνονται σε ημερήσια, μηνιαία βάση και ετήσια βάση.

 

Α2. Ενημέρωση αρχείων αποθήκης στο τέλος χρήσης  

Ενημέρωση   βιβλίου αποθήκης με την φυσική απογραφή στο τέλος χρήσης.

Εξαιρέσεις –απαλλαγές ειδικές περιπτώσεις φυσικής απογραφής.

Αποτίμηση (επιμέτρηση) αξίας, εμπορευμάτων, α’ υλών, παραγωγής σε εξέλιξη και προϊόντων στο τέλος χρήσης.

Αποδεκτές από τα ΕΛΠ. μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων.

Ποιες κινήσεις της αποθήκης διαμορφώνουν την μέση τιμή των αποθεμάτων.

Έλεγχος για ενδεχόμενη απομείωση αξίας αποθεμάτων.

Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων και αποθεμάτων τρίτων.

Συμφωνίες τέλους χρήσης βιβλίων αποθεμάτων με την Γενική Λογιστική.

Διαφορές απογραφής και τακτοποίηση τους από την εταιρεία.

Εξέταση  διαφορών  απογραφής σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο από πλευράς εισοδήματος και ΦΠΑ.

Τεκμηρίωση  κόστους  σε έλεγχο, όταν δεν υπάρχει υποχρέωση απογραφής  των αποθεμάτων.

 

Β Έννοια – διαδικασία  κοστολόγησης

 

Β1  Κοστολόγηση Παραγωγικών επιχειρήσεων (Βιοτεχνικές - Βιομηχανικές)

Στοιχεία του κόστους παραγωγής.

Κόστος πρώτων υλών. Γ.Β.Ε.. Κόστος μετατροπής.

Κόστος παραχθέντων –κόστος πωληθέντων

Ενδιάμεσοι – Τελικοί  Φορείς κόστους.

Κόστος  ανά προορισμό.    Επιμερισμός λειτουργικών δαπανών.

Διάγραμμα επιμερισμού των γενικών εξόδων.

Η χρησιμότητα  των βοηθητικών κέντρων κόστους.

Κόστος  εξατομικευμένων  αγαθών.

Κριτήρια Επιμερισμού. (Οδηγοί κόστους).

Παράδειγμα με φύλλο μερισμού  δαπανών,  κύριων και βοηθητικών κέντρων.
Παράδειγμα   τη χρήση συντελεστή  δυσχέρειας.

Ορισμός – έννοια –βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών.

Υπολογισμός των αναλώσεων, βάσει  των  τεχνικών προδιαγραφών.

Αναλυτική εφαρμογή υπολογισμού αναλώσεων στο τέλος της χρήσης.

Αντιμετώπιση φύρας παραγωγής - ελαττωματικών προϊόντων.

Κόστος Αδρανείας –παράδειγμα.

Κατά φάση κοστολόγηση

Αναλυτική εφαρμογή κοστολόγησης τέλους χρήσης βιομηχανικής εταιρείας.

Απεικόνιση όλων των δεδομένων της εφαρμογής στα Λογιστικά βιβλία  και στο βιβλίο αποθήκης.

 

Β2. Κοστολόγηση Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Κόστος παραγωγής παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κοστολόγηση υπηρεσιών σε σχέση με την κοστολόγηση αποθεμάτων

Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα (ABC ) (Activity Based Costing)

Εντοπισμός του άμεσου κόστους.

Ανάλυση και επιμερισμός κόστους προσωπικού σε υπηρεσίες-δραστηριότητες.

Παράδειγμα επιμερισμού κόστους προσωπικού σε  Λογιστικό γραφείο.

Επιμερισμός των δαπανών στις οντότητες παροχής υπηρεσιών.

Κόστος παροχής υπηρεσιών για τα ΕΛΠ.

Κόστος παροχής υπηρεσιών στον πίνακα  Δ του  Ε3.

Αναλυτική εφαρμογή  για τον υπολογισμό κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών  δικηγορικής εταιρείας. Συμπεράσματα –οικονομική ανάλυση.

 

Β3. Κοστολόγηση εμπορικών επιχειρήσεων 

Κόστος κτήσης εμπορευμάτων

Αξία  αποτίμησης εμπορευμάτων. (πότε γίνεται στην εύλογη αξία).

Κόστος εμπορευμάτων τέλους- κόστος πωληθέντων.

Ορισμός  του Gross margin και του  mark-up.

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων.

Εφαρμογή τέλους χρήσης, συμφωνία Βιβλίου αποθήκης –Λογιστικής

Συμπλήρωση πίνακα  Δ  του Ε3.

Γ.  Συμπεράσματα – Οικονομική ανάλυση- Λήψη αποφάσεων

Σταθερό –μεταβλητό κόστος

Έμμεσο – άμεσο κόστος,

Διαφορικό κόστος

Βασικές αρχές για την λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης.

Συνήθη ζητήματα  που απαιτούν  την  λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης.

Λήψη απόφασης για εκτέλεση μιας παραγγελίας σε τιμές χαμηλότερες ( από τις   κανονικές), Παραδείγματα.

 

Παροχές Σεμιναρίου

Παρέχεται δωρεάν το βιβλίο "Σύγχρονη Κοστολόγηση Και ΕΛΠ (Νέα έκδοση Σεπτεμβρίου 2023)"
του κ. Κωνσταντόπουλου Δημήτρη

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας