Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ετήσιες Σπουδές - Λογιστική – Μηχανογραφημένη Λογιστική – Φοροτεχνικά – Εργατικά Επιχειρήσεων και Λογιστικών Γραφείων για Αρχάριους

Τα πρώτα σας μαθήματα δοκιμαστικά χωρίς καμία επιβάρυνση!

04

Οκτ 2022

27

Ιουλ 2023
WEBINAR

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Τρίτη 18:00 - 21:30
Πέμπτη 18:00-21:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 μήνες
300 διδακτικές ώρες
Στόχος
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Βοηθού Λογιστή – Λογιστή σε Οργανωμένα Λογιστήρια Διπλογραφικής Μεθόδου και Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου.
Σκοπός
Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου, Απλογραφικής Μεθόδου και Εργατικών που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών και τα Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία με πλήρη Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Απευθύνεται
• Σε Αποφοίτους Λυκείου και Λοιπών Σχολών Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εργαστούν σε περιβάλλον Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου, σε Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία Απλογραφικής μεθόδου με ταυτόχρονη εφαρμογή των Εργατικών.
• Σε αποφοίτους Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ , Κολεγίων που επιθυμούν συνολική επιμόρφωση στη Λογιστική.

Με πιστοποιημένα προγράμματα "ERP"

Λογότυπο SoftOneΛογότυπο UnionΛογότυπο epsilonnet
Accounting Awards 2020

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

 

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων :

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/
ΦΕΚ 2697 5.10.12 παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Ύλη Σεμιναρίου

ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Πλήρη αναφορά στις βασικές έννοιες της λογιστικής 

Λογιστικά Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' κατηγορίας βιβλίων):

Στις Εργασίες Λογιστή

Στην έναρξη νέας διαχειριστικής χρήσης

 Στην διαχείριση εργασιών κάθε μέρα

Στην διαχείριση εργασιών τέλος του μήνα

Στην διαχείριση εργασιών τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού) – Πλήρη εφαρμογή φορολογικής βάσης – λογιστικής βάσης

Στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π

Στην δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

 

Μέρος Α :

Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένου Προγράμματος:

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές έννοιες νόμου
 • Οντότητες – κατηγορίες οντοτήτων
 • Έννοια διπλογραφικής μεθόδου
 • Ένταξη επιχειρήσεων στη διπλογραφική μέθοδο
 • Διακίνηση τιμολόγηση συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
 • Ποιοι έχουν υποχρέωση σύνταξης απογραφής
Εργασίες Βοηθού Λογιστή - Κάθε μέρα
 • Διαχείριση τιμολογίων αγορών από προμηθευτές
 • Πλήρη διαχείριση πωλήσεων (διακίνηση – τιμολόγηση – είσπραξη)
 • Διαχείριση τιμολογίων εξόδων από πιστωτές
 • Τρόποι εξόφλησης των τιμολογίων (αγορών – εξόδων) – φορολογική αναγνώριση αξίας τιμολογίων
 • Διαχείριση επιταγών (σημερινών – μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση συναλλαγματικών
 • Διαχείριση καρτών (χρεωστικών – πιστωτικών)
 • Διαχείριση λογαριασμών τραπεζικών καταθέσεων
Εργασίες Βοηθού Λογιστή - Κάθε μέρα
 • Διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (κεφάλαια κίνησης – πάγια κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (μισθοδοσία , αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ) 
 • Διαχείριση εισαγωγών από κοινότητα (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Διαχείριση εισαγωγών από τρίτες χώρες
 • Διαχείριση εξαγωγών
 • Διαχείριση παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ – φόρος ελεύθερων επαγγελματιών κλπ)
 • Διαχείριση πωλήσεων στο δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι φόροι από πωλήσεις στο δημόσιο
 • Αγορά παγίων – Leasing κτλ 
 • Πώληση παγίων
 • Διαχείριση πιστωτικών τιμολογίων (Π.Τ) Αγορών - Πωλήσεων
Τέλος του μήνα
 • Φ.ΠΑ διπλογραφικού συστήματος (ενδοκοινοτικές συναλλαγές. συναλλαγές από τρίτες χώρες, λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5) 
 • Σύνταξη ισοζυγίων
 • Σύνταξη και αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Απόδοση φόρων (ΦΜΥ - ΕΦΚΑ - Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών)

 

Συμμετοχή Βοηθού λογιστή στο κλείσιμο ισολογισμού

Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Υπολογισμός αποσβέσεων – τήρηση μητρώου παγίων Ν.4172/13
 • Υπολογισμός μεταβατικών λογαριασμών  (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
 • Συμφωνίες λογαριασμών (τραπεζών , προμηθευτών , πελατών κλπ)
 • Χειρισμός προκαταβολών πελατών
 • Χειρισμός προκαταβολών σε προμηθευτές
 • Αποτίμηση μενόντων – κόστος πωληθέντων
Μέρος Β :

Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού – Φορολογικών Δηλώσεων – Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή 

Α΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Ν.4172/13)

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1)  Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

2) Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και εκπτώσεων αγορών
 • Επιστροφών και εκπτώσεων πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ λογαριασμών ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ λογαριασμών παθητικού
 • Συμφωνία όλων των λογαριασμών τραπεζών (καταθετικών – χορηγητικών)  
 • Συμφωνία λογαριασμών πελατών
 • Συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

3) Πάγια : Διαχείριση Αποσβέσεων Ν. 4172/13 – μητρώο παγίων

4) Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν.4172/13

5) Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών (ενεργητικού – παθητικού) (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)

6) Σύνταξη Β’ προσωρινού φορολογικής βάσης

7) Υπολογισμός κόστους πωληθέντων

8) Προσδιορισμός αποτελέσματος φορολογικής βάσης

9) Φορολογική αναμόρφωση – κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

10) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και πως εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

11)  Διαχείριση λογαριασμού 54.08 απόδοση εκκαθάριση φόρου και συμφωνία με το έντυπο Ν

Β΄Διαχείριση Λογιστικής Βάσης (Ν.4308/14)

1)Ενσώματα και άυλα πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (πάγια)

 • Αποσβέσεις - υπολογισμός και λογαριασμός αποσβέσεων - διαχείριση μητρώου παγίων
 • Απομείωση παγίων και αναστροφή απομείωσης
 • Χρηματοδοτική μίσθωση
 • Λειτουργική μίσθωση
 • Εύλογη άξια
 • Πώληση παγίου ή καταστροφή
 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
 • Επενδυτικά ακίνητα
 • Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  
2) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
 • Ιστορικό κόστος κτίσης
 • Εύλογη αξία
 • Πώληση
 • Επιμέτρηση λοιπών στοιχείων ενεργητικού (χρεογράφων, μετοχών, ομολόγων κλπ)
 • Απομείωση και αναστροφή απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων

3) Επιμέτρηση Αποθεμάτων

Αποτίμηση μενόντων

 • Μέθοδοι αποτίμησης (FIFO ,μέσω σταθμικού κόστους κλπ)
 • Κόστος πωληθέντων
 • Απομείωση αποθεμάτων
Επιμέτρηση Αποθεμάτων

4) Διαχείριση κρατικών επιχορηγήσεων

5) Διαχείριση προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγο εξόδου από την υπηρεσία.

6) Διαχείριση ΕΝΦΙΑ

7) Διαχείριση συναλλαγματικών διαφορών

8)  Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου

9) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων (Λ/σμός 82  Αποτελέσματα – Κέρδη ή ζημιές περιόδου Ε.Λ.Π)

10) Πίνακας λογιστικής – φορολογικής βάσης, μόνιμες και προσωρινές διαφορές

11) Συμπλήρωση εντύπου Ε3

12) Συμπλήρωση εντύπου Ν (Νομικών προσώπων)

13) Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π

14) Δημοσιεύσεις χρηματοοικονομικών οικονομικών  καταστάσεων ΓΕΜΗ – πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ

15) Καταβολή φόρου εισοδήματος

16) Διάθεση κερδών – παρακράτηση και απόδοση φόρου διανεμόμενων κερδών

17) Διαχείριση αμοιβών Δ.Σ – διαχειριστών και φορολογική αντιμετώπιση τους

Μηχανογράφηση Διπλογραφικής Μεθόδου

 

Για Α.Ε.– Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικών -  Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ : 

 • Βασικές αρχές μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
 • Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για μηχανογραφημένα λογιστήρια
 • Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
 • Δικαιολογητικά  - παραστατικά εγγραφών
 • Ροή εργασιών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 • Πρακτικές – εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών μηχανογραφημένου λογιστηρίου
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικών βιβλίων My DATA ΑΑΔΕ
 • Κάθε μέρα: δικαιολογητικά – καταχώρηση – έλεγχος – ημερολόγια – ισοζύγια – καθολικά – διαχείριση αξιογράφων – διαχείριση μητρώου παγίων
 • Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού – προσδιορισμός αποτελεσμάτων διάθεσης
 • Οικονομικές καταστάσεις
Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β’ Κατηγορίας Βιβλίων)

Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου – Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA  ΑΑΔΕ - Δηλώσεις ΔOY 

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Γενικό πλαίσιο

 • Ορισμός απλογραφίας (πρώην Β κατηγορίας) σύμφωνα με τον Ν. 4308/14 περί  ΕΛΠ
 • Κατηγορίες οντοτήτων επιχειρήσεων και κριτήρια οντοτήτων επιχειρήσεων που εντάσσονται στην απλογραφική μέθοδο.
 • Τιμολόγηση – Διακίνηση Συναλλαγών, τιμολόγια, δαπάνες αγορών, πιστωτικά τιμολόγια κλπ σύμφωνα με τον Ν 4308/14
 • Ίδρυση εταιρειών : ατομική, ΟΕ, ΕΕ

Με πραγματικά παραστατικά - Έντυπα  Δ.Ο.Y - Μηχανογράφηση

Β. Καθημερινή διαχείριση

 

Β1 Διαχείριση Πωλήσεων

 • Χονδρικές πωλήσεις
 • Χονδρικές βάσει άρθρου 39 παραγ 5 Ν. 2859/2000 ΦΠΑ
 • Λιανικές πωλήσεις
 • Λιανικές βάσει άρθρου 39 παραγ 5 Ν.2859/2000 ΦΠΑ
 • Πωλήσεις εξωτερικού – ενδοκοινοτικές
 • Πωλήσεις  εξωτερικού – τρίτες χώρες
Β2 Διαχείριση Εξόδων
 • Διάφορα λειτουργικά έξοδα
 • Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
 • Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
 • Έξοδα ταξιδιού
 • Ασφαλιστικές  εισφορές αυτοαπασχολούμενων
 • Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμών αγροτών
 • Ενέργεια
 • Ύδρευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ενοίκια
 • Διαφήμιση και προβολή
 • Λοιπά έξοδα
 • Παροχές σε εργαζόμενους
 • Μικτές αποδοχές
 • Εργοδοτικές εισφορές
 • Λοιπές παροχές
Β3 Διαχείριση Αγορών
 • Κόστος πωληθέντων εμπορικής , μεταποιητικής, παροχής υπηρεσιών
 • Αγορές
 • Χονδρικές
 • Λιανικές
 • Αγαθών του άρθρου 39α παρ 5 του κώδικα Φ.Π.Α (Ν.2859/2000)
 • Αγορές Εξωτερικού ενδοκοινοτικές
 • Αγορές Εξωτερικού τρίτες  χώρες
Β3.1
 • Αγορές Εμπορευμάτων
 • Αγορές Α και Β υλών
Β3.2
 • Αποθέματα εμπορευμάτων  έναρξης
 • Αποθέματα Α και Β υλικών έναρξης
Β3.3
 • Αποθέματα λήξης  εμπορευμάτων
 • Αποθέματα  λήξης  Α και Β υλών
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων λήξης :
 • FIFO
 • Μέσου σταθμικού κόστους

 

 

Β3.4  Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων

Β3.5  Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων

Β.4 Διαχείριση παγίων
 • Αγορές παγίων
 • Αποσβέσεις πάγιων συμφωνά με Ν .4172/13
 • Τήρηση μητρώου πάγιων – εγγραφή των αποσβέσεων στα βιβλία της επιχείρησης
 • Πωλήσεις παγίων  – καταστροφή παγίων
 • Κέρδος  ή ζημία από πώληση παγίων 
 • Διαχείριση επιχορηγήσεων  παγίων  που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα 
 • Διαχείριση ειδικών θεμάτων
 • Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων (από πελάτες ,σφραγισμένες επιταγές κλπ
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί
 • Διαχείριση ανόργανων εξόδων
 • Φορολογικά πρόστιμα  και προσαυξήσεις
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσης
 • Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου Ε3 –Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεταφορά  δεδομένων από τα βιβλία κλπ)
 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
 • Αμοιβές μελών ΟΕ-ΕΕ
 • Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου ΄Ν΄ για Νομικά Πρόσωπα (προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος κλπ) και πίνακας ΣΤ εντύπου Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις.

Γ. Πλήρη διαχείριση ΦΠΑ Διαχείριση – συμπλήρωση  του εντύπου Φ2  ΦΠΑ

 

Δ. 1 Διαχείριση μηχανογράφησης  με τα προγράμματα :

Ηλεκτρονικά βιβλία απλογραφίας – Πλήρη λειτουργία My DATA της ΑΑΔΕ

 • Εpsilon
 • Union

Δ.2 . Διαχείριση  Μy Data –Ηλεκτρονικά βιβλία Απλογραφίας

Ε. Πλήρη διαχείριση εντύπων

 • E1 – Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων 
 • E2 – Φορολογική δήλωση εισοδήματος ακινήτων 
 • E9 – Φορολογική δήλωση  ακίνητης περιούσιας  
 • E4 – Παροχές σε είδος και φορολόγηση τους
Ζ. Πρακτικές εφαρμογές των ανωτέρω σε επιχειρήσεις
 • Εστίασης
 • Εμπορικές - Μεταποιητικές - Μικτές
 • Αγρότες ειδικού καθεστώτος
 • Αγρότες κανονικού καθεστώτος
Η. Λύση εταιριών
 •  Ατομικών
 • Ο.Ε
 • Ε.Ε

Καταστατικά λύσης

Ενέργειες του λογιστή

 

     

Πρακτικές Εφαρμογές 1. (Επαγγελματίες) (ΠΟΛ 1120/25.4.14)
 • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου
 • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος εργολάβου
 • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος μεταπωλητή (άρθρο 39)
 • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή κλπ 

Λογιστική απεικόνιση  , ΦΠΑ , παρακρατούμενοι φόροι  , έντυπα με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 

 

Πρακτικές Εφαρμογές 2. (Ατομικές Επιχειρήσεις - Εμπορικές)
 • Διαχείριση πρατηρίου υγρών καυσίμων
 • Μεταπωλητής υπό το καθεστώς 39Α & 45 του Ν. 2859/2000
 • Αγρότης κανονικού καθεστώτος
 • Αγρότης  ειδικού καθεστώτος
 • Διαχείριση πρακτορείου ταξιδιών
 • Διαχείριση εστιατορίου
 • Διαχείριση αρτοποιείου
 • Διαχείριση εισαγωγικής επιχείρησης
 • Διαχείριση μικτής επιχείρησης
 • Διαχείριση δικηγόρων
 • Διαχείριση παιδικού σταθμού (απαλλαγή ΦΠΑ)

Λογιστική Ενημέρωση ,ΦΠΑ - Prorata , Έντυπα, Απογραφή, Αποσβέσεις με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 

 

 

Πρακτικές Εφαρμογές 3. (Εταιρίες)
 • Διαχείριση Ο.Ε Εμπορικής - Μεταποιητικής
 • Διαχείριση Ε.Ε Εμπορική επιχείρησης
 • Διαχείριση Ο.Ε Μικτή επιχείρησης

Λογιστική Ενημέρωση ,ΦΠΑ , Έντυπα, Απογραφή, Αποσβέσεις με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη. 

 

 

 

Πρακτικές Εφαρμογές 4.

Συμπλήρωσης δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων Δηλώσεις (Ατομικών Επιχειρήσεων)

 • Βιβλίο Εσόδων Εξόδων Μηχανογραφημένο
 • Επαγγελματίας Λογιστής  -  Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Επαγγελματίας Δικηγόρος -  Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Επαγγελματίας Εργολάβος  - Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 •  Επαγγελματίας Μεταπωλητής  - Έντυπο Ε3 - Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Άσκηση δραστηριότητας επιχείρησης (εμπορική – βιομηχανική), εστίαση εμπόριο, παροχή υπηρεσιών κλπ -  Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ε1 –Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 

 

Πρακτικές Εφαρμογές 5.

Συμπλήρωσης Δηλώσεων Νομικών Προσώπων  Βάσει ΕΛΠ - Δηλώσεις Εταιριών

 • Διαχείριση Ο.Ε Εστίαση- Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 
 • Διαχείριση Μικτή - Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν –Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 
 • Διαχείριση Ε.Ε Εταιρία Παροχή Υπηρεσιών - Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν
Πρακτικές Εφαρμογές 6. Συμπλήρωσης Δηλώσεων Αγροτών
 • Ειδικού καθεστώτος
 • Κανονικού καθεστώτος 

Πρακτικές Εφαρμογές 7.  Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

Πρακτική συμπλήρωση με πραγματικά νέα έντυπα :

Πρακτική συμπλήρωση με πραγματικά νέα έντυπα : Δ.Ο.Υ Ε1 – Ε2 και με πραγματικά δικαιολογητικά των δηλώσεων

με ιδιαίτερη αναφορά :

 • Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Στα εισοδήματα από ακίνητα
 • Στα εισοδήματα αγροτών
 • Στα εισοδήματα από μερίσματα εταιριών – από τόκους καταθέσεων , δικαιωμάτων – υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

και έμφαση :

 • Στον προσδιορισμό τεκμηρίων
 • Στην κάλυψη των τεκμηρίων
 • Στην ανάλωση κεφαλαίων παρελθουσών χρήσεων
 • Στον χειρισμό ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών
 • Στην διαχείριση προκαταβληθέντων ,παρακρατούμενων φόρων
 • Στις παροχές σε είδος

Πρακτική Συμπλήρωσης όλων των Πινάκων του Ε1  - Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή και Ανάλυση εντύπου Ε1

Πρακτικές Εφαρμογές 8.  Ε2 – Ανάλυση νέου εντύπου Ε2

Πλήρη ανάλυση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας

Πρακτικές Εφαρμογές 9.  Ε9 – Πρακτική  Συμπλήρωση  Ε9

Εργατικά - Μηχανογράφηση Εργατικών

Διαδικασία Πρόσληψης 

 • Επικαιροποιημένο τον τελευταίο Ν.4623/2019
 • Δικαιολογητικά πρόσληψης
 • Εύρεση Μισθού-Ημερομισθίου-Ωρομισθίου στην Πλήρη απασχόληση, Μερική και Εκ περιτροπής απασχόληση :

1)Κλαδική Σύμβαση εργασίας

2)Ε.Γ.Σ.Σ.Ε

3)Επιχειρησιακή σύμβαση Εργασίας

 • Πενθήμερη-Εξαήμερη απασχόληση πότε εφαρμόζεται
 • Διαφορά  Πλήρης – Μερικής –Εκ περιτροπής Απασχόλησης
 • Διαφορά Αορίστου –Ορισμένου χρόνου σύμβασης
 • Τεχνικός Ασφαλείας –Γιατρός Εργασίας (απογραφή-δικαιολογητικά
 • Πρακτική Εφαρμογή
 • Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ:
 • Έντυπο Αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) :1η πρόσληψης  στην έδρα της επιχείρηση – παράρτημα (Ανάλυση- προθεσμία)
 • Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία)  :
 • Αρχικός Πίνακας
 • Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης
 • Γνωστοποίηση ορών ατομικής σύμβασης Π.Δ/156/94
 • Έντυπο Ε9 (Μερικής-Εκ Περιτροπής Απασχόληση)
 • Πρακτική Εφαρμογή
Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ

Έντυπο Ε4(Ανάλυση-προθεσμία) 

 • Αρχικός Πίνακας
 • Συμπληρωματικός από Ενιαίο Έντυπο Πρόσληψης
 • Ετήσιος πίνακας
 • Συμπληρωματικός ωραρίου
 • Τροποποιητικός αποδοχών
 • Αλλαγή ειδικότητας χωρίς μεταβολή μισθού

Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων

Υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου  επί γνήσιου δανεισμού

Έντυπο Ε9-Ε10 (παράταση σύμβασης –Τροποποίησης Μερικής –Εκ περιτροπής)

Αποχωρήσεις(Ε5) –Απολύσεις (Ε6) –Λήξη Συμβάσεων Ε(7)

Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρηση (Έντυπο Ε5)

 • Χρονικά όρια κοινοποίησης στον εργοδότη (μήνες-μισθός)
 • Εκκαθάριση μισθού/δώρων
 • Διαδικασία σε περίπτωση θανάτου- εξαφάνισης
Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης με προειδοποίηση και χωρίς (Έντυπο Ε6)
 • Πίνακας αποζημίωσης έμμισθων-ημερομίσθιων
 • Καταβολή αποζημίωση απόλυσης (διάρκεια-δόσεις-μειωμένη αποζημίωση-ανωτέρα βία)
 • Προστασία εργαζομένων από απόλυση (διάρκεια-κατηγορία)
 • Όρια ομαδικών απολύσεων
 • Φορολογία αποζημίωση απόλυσης
 • Εκκαθάριση μισθού/δώρων
 • Διαδικασία άρνησης υπογραφής εργαζόμενου

Αναγγελία Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου   (Έντυπο Ε7)

Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας