Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

007/2024 – Νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 18 Παρουσίαση και γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Submitted on 21/02/2024 11:21
elp

Στις 5 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια διαδικτυακή παρουσίαση που συνοψίζει το νέο ΔΠΧΑ 18 Παρουσίαση και γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις το οποίο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του IASB το νέο ΔΠΧΑ 18 έχει προέλθει από την εργασία του IASB πάνω στις κύριες οικονομικές καταστάσεις και αποσκοπεί

 • να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική αναφορά ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα, τη διαφάνεια και τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών
 • να παράσχει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων βελτιωμένη πληροφόρηση ώστε να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις
 • να παράσχει στους επενδυτές μια βελτιωμένη βάση ανάλυσης και σύγκρισης της χρηματοοικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων.

Το ΔΠΧΑ 18 εισάγει τα παρακάτω τρία νέα σετ απαιτήσεων:

 1. τρεις νέες καθορισμένες κατηγορίες αποτελεσμάτων που θα παρέχουν μια σταθερή δομή στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
 • λειτουργικό
 • επενδυτικό
 • χρηματοοικονομικό

συμπεριλαμβανομένων δύο νέων υποσυνόλων που διευκολύνουν την ανάλυση

 • λειτουργικό αποτέλεσμα
 • κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρων
 1. γνωστοποιούνται σε ξεχωριστή σημείωση των οικονομικών καταστάσεων οι δείκτες απόδοσης που έχουν καθοριστεί από τη διοίκηση της επιχείρησης (Management – defined Performance Measures MPMs, (non-GAAP measures)). Το IASB επισημαίνει τρία κύρια σημεία για τα MPMs:
 • περιορίζονται σε υποσύνολα των εσόδων και εξόδων που δεν απαιτούνται ή εξαιρούνται από τα ΔΠΧΑ
 • περιλαμβάνονται σε δημόσιες επικοινωνίες της επιχείρησης εκτός οικονομικών καταστάσεων
 • αφορούν δείκτες που επικοινωνούν την άποψη της διοίκησης για την οικονομική απόδοση της επιχείρησης
 1. περαιτέρω καθοδήγηση για ομαδοποίηση της πληροφορίας (aggregation – disaggregation)
 • πρόσθετες απαιτήσεις για την παρουσίαση και γνωστοποίηση των λειτουργικών εξόδων
 • καθοδήγηση εάν οι πληροφορίες θα πρέπει να βρίσκονται στις κύριες οικονομικές καταστάσεις ή στις σημειώσεις
 • γνωστοποιήσεις λοιπών εσόδων εξόδων.

Το ΔΠΧΑ 18 δεν μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν και επιμετρούν τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων.  Το νέο πρότυπο περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις για παρουσίαση και γνωστοποίηση και υιοθετεί σχετικές απαιτήσεις από το ΔΛΠ 1 με περιορισμένες αλλαγές στο λεκτικό. Το νέο ΔΠΧΑ 18 αναμένεται να επιφέρει αλλαγές σε άλλα ΔΠΧΑ συμπεριλαμβανομένου και του ΔΛΠ 7 Κατάσταση ταμειακών ροιών.

Το κείμενο του νέο ΔΠΧΑ 18 αναμένεται να εκδοθεί στις 24 Απριλίου 2024. Σύμφωνα με το IASB το νέο ΔΠΧΑ 18 θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα υπάρχει η επιλογή να υιοθετηθεί νωρίτερα. Το νέο ΔΠΧΑ 18 θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 1 και εκτιμάται ότι θα επηρεάσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του οικοσυστήματος των ΔΠΧΑ.

Πηγή: ΕΛΤΕ