Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πέντε Ερωτήσεις (Ε) / Απαντήσεις (Α) για την «Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης»

Submitted on 22/02/2024 01:57
agrotes

Ιδιαίτερη Αναφορά στους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 

Αποκλειστικό Άρθρο:

Κατερίνα Γ.Μ. Κουσουνή - Ρόμπολα 

Οικονομολόγος, M.Sc., Λογίστρια Α΄ Τάξης 

 

Χρήσιμο Υλικό: 

  • Α 1017/2024

  • ΠΟΛ. 1199/2016

  • Κώδικας ΦΠΑ -  Ν 2859/2000

 

  1. Ε: Τι είναι η  Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης; 

Α: Είναι η Δήλωση Αποθεμάτων  που υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις που μετατάσσονται κατά την 1η εκάστοτε έτους  από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα.

Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην οικονομική μονάδα, τα οποία: (1) προορίζονται να πωληθούν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, (2) βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής και προορίζονται να πωληθούν όταν πάρουν τη μορφή των έτοιμων προϊόντων, (3) προορίζονται να αναλωθούν για την παραγωγή έτοιμων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, (4) προορίζονται να αναλωθούν για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση ή επισκευή, καθώς και την ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων, (5) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία π.χ. των παραγόμενων έτοιμων προϊόντων ή των εμπορευμάτων που προορίζονται για πώληση.

  1. Ε: Κάθε Πότε Υποβάλλεται η Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης;

Α: Η Δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 2 μήνες από την μετάταξη. 

Συγκεκριμένα,  μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από τη μετάταξη. 

Όταν η μετάταξη γίνεται προαιρετικά η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 2 μήνες (έως 28.2 ή 29.2) από την ημερομηνία μετάταξης λαμβανομένης πάντα ως ημερομηνία μετάταξης την 01/01 του έτους.

Όταν η μετάταξη γίνεται υποχρεωτικά η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία μεταβολής /μετάταξης.
 

  1. Ε:Με Ποιον Τρόπο (Πώς;) υποβάλλεται η Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης; 

Α: Για αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλονται από 1.2.2024 και εφεξής, η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης υποβάλλεται αποκλειστικά με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. 

Η είσοδος στην διαδικτυακή υπηρεσία διενεργείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.
Αρχική σελίδα -  Ψηφιακές Υπηρεσίες -  Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης

Συμπληρώνεται η Ημερομηνία μετάταξης για Ανάκτηση Στοιχείων και Ανοίγει η Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης (Πίνακες) - Δείτε Φωτογραφία Άρθρου

Κατά παρέκκλιση, η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης υποβάλλεται, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Α.Α.Δ.Ε. "Τα αιτήματά μου”, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης "myAADE” (myaade.gov.gr), με χρήση του εντύπου "Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης” (012 - Φ.Π.Α.), περιοριστικά στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν υποβάλλεται από κληρονόμο θανόντος ο οποίος είχε υποχρέωση υποβολής αυτής,
β) όταν αφορά εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. 

 

  1. Ε:  Τι περιλαμβάνει  η Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης; 

Α: Αν υποκείμενος μετατάσσεται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, από το ένα καθεστώς στο άλλο, τα αποθέματα των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά την τελευταία ημέρα πριν τη μετάταξη, απογράφονται υποχρεωτικά ανά ισχύοντα συντελεστή φόρου, αποτιμώνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπεσθεί για τα αποθέματα, όταν ο υποκείμενος μετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και δικαίωμα έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς.

Σε κάθε περίπτωση μετάταξης, ο υποκείμενος υποχρεούται να συντάσσει απογραφή των αγαθών επένδυσης, για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διακανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κωδικα ΦΠΑ. 
Τα εν λόγω αγαθά αποτιμώνται στην αξία κτήσης αυτών, η οποία προσαυξάνεται με τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Οι μετατασσόμενοι υποκείμενοι, για τον εναπομένοντα χρόνο του διακανονισμού, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανονισμού και καταβολής του φόρου, ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετάταξη από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ή αντίστροφα.

Αγρότες 

Η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης περιλαμβάνει:

- τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη,

- τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου σε τιμές κόστους,

- τα αγαθά επένδυσης (σε τιμές κόστους), εφόσον χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισμού.

Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:
α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάταξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ' αποκοπή φόρο, αν γίνεται μετάταξη από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου στο κανονικό καθεστώς,
β) ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη στο φόρο με τον κατ' αποκοπή συντελεστή, αν γίνεται μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς.

Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι μετατασσόμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:
α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

Σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:
α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος τους που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη του διακανονισμού της πενταετούς περιόδου.
 

  1. Ε:  Το Αποτέλεσμα της Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης …τι το κάνουμε;; 

Α:  Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 ή το ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., το ποσό που αναγράφεται στον κωδ. 710 του εντύπου "Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης” (012 - Φ.Π.Α.), καταβάλλεται με την υποβολή έκτακτης δήλωσης.


Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης από το καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 ή του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. στο κανονικό καθεστώς, το ποσό που αναγράφεται στον κωδ. 705 του εντύπου "Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης” (012 - Φ.Π.Α.), καταχωρίζεται στα λοιπά προστιθέμενα ποσά (κωδ. 402) της δήλωσης Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου της μετάταξης.