Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Απόσπασμα από το Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο για την Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

Submitted on 21/05/2024 05:09

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2023

Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 2023
Έντυπο Ε3
Αγροτικές Αποζημιώσεις : Πρακτικός Χειρισμός στη Φορολογία Εισοδήματος

Χρήσιμο Υλικό
Ε2028/2024
Ν4172/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

Παρουσίαση Κωδικών Επιδοτήσεων/Ενισχύσεων


Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ΚΦΕ όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος Β,
παράγραφος 3) του ν. 4387/2016 (Α' 85)Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από
επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του
Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική
ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000)
ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις
(κωδ.070) στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους
από επιχειρηματική δραστηριότητα. 


ΚΩΔ 070: Αγροτικές Αποζημιώσεις


Βεβαίωση ΕΛΓΑ : Δεν Περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό κέρδους /
Δεν Φορολογούνται / Δεν καλύπτουν τεκμήρια (δεν αναγράφονται στο Έντυπο Ε1)
Καταχώρηση σε πληροφοριακή στήλη Βιβλίο Εσόδων : Αποζημιώσεις
Έντυπο ΦΠΑ : Ενημέρωση Κωδ 310 (όχι 312!)
Mydata: Τύπος Παραστατικού 1.1
ΑΦΜ Φορέα ΕΛΓΑ
1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία
Μη Συσχετιζόμενο κωδικό Ε3 - Χαρακτηρισμός ΦΠΑ :Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ.