Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΝΕΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Submitted on 31/05/2024 12:11

Απόσπασμα από το Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο για την Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

 

Αφιέρωμα Συμβολαιακή Γεωργία

Ν 4935/2022 (ΦΕΚ A' 103/26-05-2022)

 

“Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις”

185340 ΕΞ 2022

127754 ΕΞ 2022

30808 ΕΞ 2023

80651 ΕΞ 2023

20264 ΕΞ 2024

 

 

Με τον  Νόμο 4935/2022 (ΦΕΚ Α΄103/26-05-2022) προβλέπονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα σε περιπτώσεις συνεργασιών - συγχωνεύσεων ή/και μετασχηματισμών επιχειρήσεων. 

Σημαντικά άρθρα:

……………

β) Άρθρο 2 «Ορισμοί»

…………….

δ) Άρθρο 4 «Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων»

……………

ιδ) Άρθρο 15 « Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών»

……………..

ιστ) Άρθρο 16 « Συμβολαιακή γεωργία»

 

1η Περίπτωση:  Δικαιούχοι των κινήτρων του άρθρου 15 του ν. 4935/2022

Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες

1. Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες (κατά κύριο επάγγελμα) αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α' 151), με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και

(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α' 52) και προμηθεύουν αυτό με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,

(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα*, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

  • Η πώληση προϊόντων μέσω συμβολαιακής γεωργίας στο επόμενο της παραγωγής τους έτος δεν εμποδίζει την εφαρμογή του ευεργετήματος του παρόντος άρθρου. Η απαλλαγή του φόρου υπολογίζεται στο φορολογικό έτος εντός του οποίου εκδίδεται το παραστατικό ή τα παραστατικά πωλήσεων των προϊόντων σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014, Α' 251).
  • Η απαλλαγή του φόρου του παρόντος άρθρου δεν παρέχεται για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW.

 

*Παρεμφερή προϊόντα ενδεικτικά:
 α) φρούτα,
 β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
 γ) σιτηρά/δημητριακά,
 δ) λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των βολβών (πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ.) και των μανιταριών,
 ε) οι καρποί,
 στ) λάδια και φυτικά λίπη,
 ζ) μέλι και γλυκαντικές ουσίες,
 η) κρέας και πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών προϊόντων σφαγείων και των αυγών των πτηνών,
 θ) τσάι, μπαχαρικά και βότανα,
 ι) προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας,
 ια) όσπρια,
 ιβ) βαμβάκι

 

 

Επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες εκτός από ζωικό κεφάλαιο καλλιεργούν και μηδική, δημητριακά, σιτηρά και καλαμπόκι για ιδιοχρησιμοποίηση αυτών ως ζωοτροφών δεν υποχρεούνται για τα προϊόντα αυτά σε σύναψη συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας 

 

Η συνέχεια αύριο…..